E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Zásady odmeňovania

Zásady odmeňovania poslancov OZ, volených
zástupcov samosprávy obce Valaská Belá
a účinkujúcich pri občianskych obradoch

Čl. I
Rozsah platnosti

1. Tento vnútorný predpis upravuje odmeňovanie:
a) starostu obce,
b) hlavného kontrolóra,
c) zástupcu starostu,
d) poslancov obecného zastupiteľstva obce Valaská Belá (ďalej len „poslanci“), členov obecnej rady (ďalej len „členovia OR“), predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva (ďalej len „predsedovia a členovia komisií OZ“), 
e) zboru pre občianske záležitosti (ďalej len „ZPOZ“)

2.   Zásady odmeňovania poslancov a ďalších volených predstaviteľov obce Valaská Belá vrátane ZPOZ, sú spracované v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ďalších súvisiacich právnych predpisov

Čl. II
Starosta obce

1. Plat starostu obce určuje v zmysle § 11, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení obecné zastupiteľstvo uznesením v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov miest v platnom znení. Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR a násobku koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, zaokrúhlený smerom nahor na 1,00 €, začínajúc prvým dňom po zložení predpísaného sľubu. Plat starostu nemôže byť nižší, ako je uvedené vyššie. OZ môže tento plat zvýšiť uznesením až na dvojnásobok. Takto určený plat sa každoročne upravuje podľa výšky priemernej mzdy bez ďalšieho schválenia v OZ, a to vždy k 1.1. príslušného kalendárneho roka.

2. Starostovi v zmysle § 5, ods. 2, zákona č. 253/1994 Z. z. v z. n. z. d. môže byť priznaná odmena s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie až do výšky 50 % súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje. Ako aj mimoriadne odmeny za činnosť vykonávanú v súvislosti so živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami,  pri ktorých dochádza k ohrozeniu zdravia alebo majetku a pri odstraňovaní ich následkov. O poskytnutí odmien a ich výške rozhodne obecné zastupiteľstvo uznesením raz za  kalendárny štvrťrok

Čl. III
Hlavný kontrolór

1. Plat hlavného kontrolóra je určený v § 18c, zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. V súlade s uvedeným je jeho plat súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslený na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce. Takto každoročne vypočítaný plat, zaokrúhlený smerom nahor na 1,00 €, mu prináleží vždy od 1.1. kalendárneho roka.


2. Ak má hlavný kontrolór dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, patrí mu plat podľa odseku 1. v závislosti od dĺžky pracovného času.

3. Hlavnému kontrolórovi môže byť schválená mesačná odmena až do výšky 30 % z jeho mesačného platu. O poskytnutí odmeny a jej výške rozhodne 2 krát v roku uznesením obecné zastupiteľstvo, a to vždy za uplynulé obdobie po ukončení polroka, spravidla v mesiacoch jún a december.

4. Ekonomický úsek zabezpečí vyplatenie odmeny na základe výpisu z uznesenia v najbližšom výplatnom termíne.

5. Na hlavného kontrolóra sa vzťahujú všetky nároky vyjednané nad rámec ZP so zamestnávateľom pri kolektívnom vyjednávaní ako na ostatných zamestnancov obce (základná dĺžka týždenného pracovného času, výmera dovolenky, náhrada pri PN,...)


Čl. IV
Odmena zástupcu starostu obce


1. Zástupcovi starostu, ktorý nevykonáva funkciu na plný alebo čiastočný úväzok, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený z pracovného pomeru, prináleží odmena v zmysle ďalších článkov týchto zásad.

2. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcovi starostu podľa ods. 4 tohto článku na návrh starostu obce schváliť mimoriadnu odmenu za plnenie konkrétnych úloh s ohľadom na dosiahnuté výsledky. Pri výške odmeny sa prihliada na čas strávený pri plnení úloh v prospech obce Valaská Belá s prihliadnutím na výšku priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok.

 Čl. V
Odmeňovanie poslancov

1. Poslancom za účasť na zasadnutí OZ bude priznaná odmena nasledovne:
a)   16,00 €/ zasad. – za účasť na zasadnutí na obecnom zastupiteľstve
c)   7,00 €/zasad.  – za účasť na zasadnutí v obecnej rade,

2. Odmena je podmienená minimálne 1 hodinovou dĺžkou trvania zasadnutia a tiež minimálne hodinovou účasťou poslanca, alebo 75% účasťou poslanca z celkového času zasadnutia. Za dĺžku trvania a účasť zodpovedajú overovatelia zápisnice. Vyplatenie odmeny je podmienené vyhotovením zápisnice zo zasadnutia rady, zastupiteľstva, s uvedením dĺžky trvania, za ktoré zodpovedajú overovatelia zápisnice.

3. Odmena bude vyplácaná  štvrťročne a to na osobný účet. K vyplateniu odmeny predloží ekonomickému úseku zapisovateľ na zasadnutí rady a zastupiteľstva prezenčné listiny spolu so sumárom počtu zasadnutí rozčleneným podľa jednotlivých členov.

Čl. VI
Odmeňovanie ďalších osôb- členov komisií

1 Členom komisií OZ obec poskytuje za výkon funkcie odmenu 150 € na komisiu.

2. Odmena bude vyplatená raz za rok a to vždy v mesiaci december po poslednom OZ. Odmena bude vyplatená na osobný účet, prípadne v pokladni OÚ. Podkladom pre vyplatenie odmien sú prezenčné listiny zo zasadnutí komisií a  správa o činnosti jednotlivých komisií.
 

Čl. VII
Odmeňovanie účinkujúcich pri obradoch
a iných kultúrno-spoločenských podujatiach


1. Podkladom pre vyplatenie odmien je evidencia spracovaná a podpísaná predsedom ZPOZ-u, raz za polrok a bude vyplatená v najbližšom  výplatnom termíne.

2. Odmeňovanie podľa článku VII.  sa nevzťahuje na starostu, zástupcu starostu, zamestnancov obecného úradu a hlavného kontrolóra.


Čl. VIII
Záverečné ustanovenie


1. Výdavky súvisiace s výplatou odmien podľa týchto zásad sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov a sú limitované možnosťami rozpočtu obce Valaská Belá.

2. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

3. V prípade, že komisie nebudú pracovať v zmysle princípov hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti, môže starosta obce navrhnúť obecnému zastupiteľstvu prehodnotenie odmeňovania podľa týchto zásad.

4.Zásady odmeňovania poslancov OZ a volených zástupcov samosprávy obce boli schválené obecným zastupiteľstvom vo Valaskej Belej dňa 20.01.2011 a nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia.

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

 

HORE