E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Postup obce pri vybavovaní žiadostí

Postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní podľa zákona o prístupe k informáciám:

Žiadosť o poskytnutie informácií možno podať ústne, písomne, telefonicky, elektronickou poštou a faxom.
Žiadosť o poskytnutie informácií musí obsahovať:

  • adresu prijímateľa žiadosti (Obec Valaská Belá)
  • adresu žiadateľa informácie
  • ktoré informácie požaduje sprístupniť
  • akým spôsobom navrhuje informáciu sprístupniť

Žiadosť, ktorá nemá predpísané náležitosti a v termíne do 10 dní ju žiadateľ podľa poučenia nedoplní, obec žiadosť odloží.
Žiadosť musí byť vybavená do 10 dní od doručenia na obecný úrad.
Zo závažných dôvodov (§ 17 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.) môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o 10 dní. Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne, v oznámení sa uvedú dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrad vo výške nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi poštou.Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Písomná žiadosť o poskytnutie informácií podľa zák. NR SR č. 211_2000 Z. z.203 kB [pdf]
  Rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu108 kB [pdf]
  Ústna žiadosť o poskytnutie informácií podľa zák. NR SR č. 211_2000 Z. z.243 kB [pdf]

HORE