E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Školský klub detí

Vychovávateľka: Anna Matlová

Vo vedľajšej budove v areáli základnej školy prebieha mimovyučovacia činnosť - školský klub detí s jedným oddelením. V ŠKD môžu byť žiaci 1. až 4. ročníka denne od 6.00 h do 7.30 h a od 11.20 h do 15.25 h (okrem pondelka, kedy je popoludňajšia prevádzka ŠKD od 12.15 h do 15.25 h).

Mesačný poplatokje 3,32 €/dieťa.

Hlavnou úlohou ŠKD je:

  • vytvárať pre deti podmienky, aby malo každé dieťa možnosť v čase mimo vyučovania rozvíjať poznatky získané v škole, rozvíjať svoje nadanie, talent, získať zručnosti, naučiť sa kreatívnemu spôsobu života
  • kvalitnou a pestrou činnosťou dávať deťom podnety pre získavanie vzťahu k sebaovládaniu
  • zvyšovať podiel samostatnej práce dieťaťa, motivovať ho k aktívnej účasti na svojom rozvoji
  • vytvárať podmienky na rozvoj tvorivosti
  • venovať sa aktivitám v prírode
  • výchovnú činnosť zamerať na poznávanie, tvorbu a ochranu životného prostredia, na poznanie obce a regiónu

V budove sa nachádza aj stravovacie zariadenie. Vedúca zariadenia: Linda Olejková, tel.: 046/54 58 585.

HORE