E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Rozpočet obce

  Pre rozpočtové hospodárenie platia rozpočtové pravidlá prijaté zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.
  V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa pripravuje viacročný rozpočet obce najmenej na tri rozpočtové roky.
  Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov obce.
  Viacročný rozpočet tvorí rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok a rozpočet na nasledujúce dva roky, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na nasledujúce dva roky po príslušnom rozpočtovom roku nie sú záväzné.


  • Rozpočet Obce Valaská Belá a programový rozpočet na roky 2019 - 2021

  - príjmy
  -výdavky
  - sumár výdavkov
  - sumarizácia vrátane ZŠ s MŠ
  - zámery a ciele

  • Rozpočet Obce Valaská Belá a programový rozpočet na roky 2016 - 2018
  - príjmy

  - výdavky
  - sumár výdavkov
  - rekapitulácia rozpočtu
  - zámery a ciele

  • Rozpočet Obce Valaská Belá a programový rozpočet na roky 2015 - 2017

  - zámery a ciele
  - príjmy
  - výdavky
  - rekapitulácia
  -sumarizácia vrátane ZŠ s MŠ

  • Rozpočet Obce Valaská Belá a programový rozpočet na roky 2014 - 2016

  - rozpočtové príjmy
  - rozpočtové výdavky
  - rekapitulácia programového rozpočtu
  - rekapitulácia rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Valaská Belá

  • Rozpočet Obce Valaská Belá rok 2013 a programový rozpočet na roky 2013-2015

  - príjmy
  - výdavky
  - rekapitulácia
  - sumár

  • Rozpočet Obce Valaská Belá rok 2012

  Plnenie rozpočtu obce k 31. 3. 2012
  - príjmy
  - výdavky
  - rekapitulácia

  Programový rozpočet Obce Valaská Belá

  Programový rozpočet Obce Valaská Belá na roky 2011 - 2013

  Programový rozpočet Obce Valaská Belá na roky 2011 - 2013 (skrátená verzia)

  Programový rozpočet Obce Valaská Belá na roky 2010 - 2012

  Programový rozpočet Obce Valaská Belá na roky 2009 - 2011

   

  • Rozpočet Obce Valaská Belá rok 2011

  Plnenie programového rozpočtu obce k 31. 12. 2011
  - plnenie program. rozpočtu za rok 2011
  -finančné plnenie program. rozpočtu za rok 2011 
  - rekapitulácia

  Plnenie rozpočtu obce k 31. 12. 2011
  - príjmy
  -výdavky
  - rekapitulácia

  Plnenie rozpočtu obce k 30. 9. 2011
  - príjmy
  -výdavky
  - rekapitulácia

  Plnenie rozpočtu obce od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011

   

  •  Konsolidovaná účtovná závierka obce rok 2011

  Konsolidovaná výročná správa 2011

  Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky

   

  •  Konsolidovaná účtovná závierka obce rok 2010

  Konsolidovaná výročná správa obce Valaská Belá

  Audit konsolidovanej účtovnej závierky - správa

   

  • Rozpočet Obce Valaká Belá rok 2010

  Plnenie rozpočtu obce od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

  Schválený rozpočet na roky 2010 - 2012: príjmy + výdavky

   

  • Rozpočet Obce Valaská Belá rok 2008

  Plnenie rozpočtu obce k 30. 6. 2008 + rekapitulácia plnenia rozpočtu k 30. 6. 2008

  Schválený rozpočet na roky 2008 - 2010

   

  Záverečný účet Obce Valaská Belá

  Záverečný účet Obce Valaská Belá za rok 2012

   

  Záverečný účet Obce Valaská Belá za rok 2011

  Záverečný účet Obce Valaská Belá za rok 2010

  Záverečný účet Obce Valaská Belá za rok 2009

  Záverečný účet Obce Valaská Belá za rok 2008

  Záverečný účet Obce Valaská Belá za rok 2007

  HORE