E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Stanovy regionálneho združenia Magura - Strážov

I. Základné ustanovenia

Regionálne združenie obcí MAGURA – STRÁŽOV (ďalej len „združenie“) je dobrovoľnou, nezávislou, nepolitickou, neštátnou, záujmovou a odbornou organizáciou založenou v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Združenie je právnickou osobou, ktorá vykonáva svoju činnosť v súlade s vlastnými stanovami a platnými právnymi normami Slovenskej republiky. Právna subjektivita združenia vzniká dňom registrácie na Krajskom úrade v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení.

II. Názov a sídlo

Názov združenia je: Regionálne združenie obcí MAGURA – STRÁŽOV
Sídlo združenia je: Temeš č. 140, 972 29 Temeš

III. Cieľ činnosti združenia

Predmetom činnosti združenia je:

 • koordinácia činnosti obcí pri riešení regionálnych problémov, najmä spracovanie koncepcie rozvoja regiónu, s dôrazom na životné prostredie, menovite zdrojov pitnej vody, budovanie infraštruktúry obcí, vytváranie podnikateľského prostredia v regióne s dôrazom na agroturistiku, zachovanie a obnova ekologických parametrov regiónu, podpora tradícií regiónu s dôrazom na ochranu pamiatok kultúrneho dedičstva, poľnohospodárstva, remesiel a regionálnej dopravy
 • koordinácia činností pri vytváraní projektov rozvoja regiónu a reprezentácia vo vzťahu k štrukturálnym fondom EÚ
 • zapájanie regiónu do združení a vyšších samosprávnych zoskupení, s dôrazom na budovanie infraštruktúry cestovného ruchu a propagácie regiónu.

Združenie nesmie vykonávať činnosť smerujúcu k popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, roznecovať nenávisť a neznášanlivosť z týchto dôvodov, podporovať násilie alebo inak porušovať ústavu a zákony, dosahovaniu svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú v rozpore s ústavou a zákonmi.

IV. Členstvo v združení

1. Členmi združenia sú obce, ktoré sa územne nachádzajú v oblasti združenia:
Čavoj
Dlžín
Horná Poruba
Kostolná Ves
Košecké Podhradie
Liešťany
Nevidzany
Rudnianska Lehota
Seč
Šútovce
Temeš
Valaská Belá
Zliechov

2. Podmienkou vzniku členstva je schválenie vstupu zastupiteľstvom obce, prijatím člena valným zhromaždením nadpolovičnou väčšinou zúčastnených členov valného zhromaženia a zaplatenie vkladu člena združenia.

3. Členstvo v združení zaniká:

 

 • písomným oznámením člena o vystúpení zo združenia,
 • zánikom združenia.

V. Práva a povinnosti členov

1. Každý člen združenia má tieto práva.

 

 • navrhovať kandidátov, voliť a byť volený do orgánov združenia,
 • aktívne sa zúčastňovať činnosti združenia, dávať podnety, návrhy, a pripomienky orgánom združenia,
 • dostávať informácie o činnosti orgánov združenia a vyžadovať správy o hospodárení združenia.

2. Každý člen združenia je povinný:

 • dodržiavať stanovy, aktívne sa podieľať na plnení cieľov združenia a jeho prezentácii,
 • riadne a včas platiť členské príspevky, príp. iné príspevky určené valným zhromaždením,
 • plniť rozhodnutia orgánov združenia,
 • chrániť majetok, dobré meno a iné zákonom chránené práva združenia.

VI. Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

 • valné zhromaždenie,
 • správna rada,
 • dozorná rada,
 • výkonný manažér.

VII. Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Regionálneho združenia obcí Magura – Strážov.

2. Všetci členovia delegujú do zhromaždenia rovnaký počet členov – dvoch. Každý člen má na zasadnutí valného zhromaždenia jeden hlas.

3. Zasadnutia valného zhromaždenia môžu byť riadne alebo mimoriadne. Možno na ne prizvať aj nečlenov, ak to vyžaduje predmet rokovania.

4. Riadne valné zhromaždenie sa koná raz za rok. Zvoláva ho predseda alebo podpredseda správnej rady písomnou pozvánkou o zasadaní valného zhromaždenia zaslanou doporučene poštou na adresu sídla (trvalého bydliska) člena združenia, kde uvedie termín a program zasadnutia valného zhromaždenia, a to najmenej pätnásť (15) dní pred jeho konaním. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predseda alebo podpredseda správnej rady na základe písomnej žiadosti nadpolovičnej väčšiny riadnych členov združenia alebo predsedu dozornej rady do desiatich (10) dní odo dňa doručenia žiadosti.

5. Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegovaných členov (s podmienkou zastúpenia každej obce a mesta) a rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov.

6. Náhradné valné zhromaždenie zvoláva predseda alebo podpredseda správnej rady, ak riadne zvolané valné zhromaždenie nie je schopné uznášať sa, a to tak, aby sa konalo do dvoch (2) týždňov odo dňa, kedy sa malo konať pôvodne zvolané valné zhromaždenie. Takéto náhradné valné zhromaždenie musí byť zvolané s nezmeneným programom.

7. O rokovaní valného zhromaždenia sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda, podpredseda a zapisovateľ. Zápisnice sa archivujú počas celého obdobia existencie združenia.

8. Do výlučnej právomoci valného zhromaždenia patrí:

 

 • rozhodovať o prijatí členov združenia,
 • schvaľovať stanovy združenia, ich zmeny alebo doplnenia,
 • voliť a odvolávať podpredsedu, členov správnej rady a členov dozornej rady,
 • schvaľovať plán činnosti a rozpočet združenia,
 • prerokovať a schvaľovať správy o činnosti a plnení rozpočtu združenia za uplynulý rok,
 • určovať, príp. upraviť výšku členských príspevkov a lehotu zaplatenia,
 • rozhodovať o zániku a spôsobe likvidácie majetku združenia,
 • rozhodovať v otázkach, ktoré si valné zhromaždenie vyhradí.

 

VIII. Správna rada

1. Správna rada je výkonným orgánom Regionálneho združenia obcí Magura – Strážov. Funkčné obdocie členov správnej rady je 1 rok.

2. Členovia združenia (jednotlivé obce a mesto) navrhnú do správnej rady svojich kandidátov, z ktorých valné zhromaženie zvolí správnu radu.

3. Do právomoci správnej rady patrí najmä:

 • zabezpečovať realizáciu schválených úloh združenia v súlade s jeho cieľmi a poslaním,
 • spracovať návrh plánu činnosti a rozpočtu a predložiť ich valnému zhromaždeniu na schválenie,
 • spracovávať správy o činnosti a plnení rozpočtu za uplynulý rok,
 • hospodáriť s majetkom združenia v rámci bežného hospodárenia,
 • predkladať návrhy na valnom zhromaždení,
 • pripravovať návrhy na zmeny stanov,
 • menovať zástupcov združenia v iných inštitúciách,
 • menovať likvidátora.

4. Správna rada zasadá podľa potreby, minimálne raz za šesť mesiacov. Zasadnutia zvoláva a riadi jej predseda. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je počet prítomných členov viac ako dve tretiny. Rozhodnutia sa prijímajú jednomyseľným súhlasom prítomných.

5. Členstvo v správnej rade zaniká:

 • odvolaním člena správnej rady valným zhromaždením,
 • písomným vzdaním sa členstva v správnej rade,
 • zánikom členstva v združení.

6. Z rokovaní správnej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda a podpredseda správnej rady a zapisovateľ.

7. Štatutárnym orgánom združenia je predseda správnej rady, ktorý medzi zasadnutiami valného zhromaždenia riadi jeho činnosť a koná v jeho mene navonok.

IX. Predseda správnej rady

1. Členovia združenia sa dohodli na princípe tzv. „rotujúceho predsedníctva“, čo v praxi znamená, že predsedom správnej rady a tým aj štatutárnym orgánom združenia bude každý rok predstaviteľ jednej z obcí,ktorého zvolí valné zhromaždenie

2. Predseda správnej rady:

 • riadi činnosť,
 • vedie a zvoláva riadne a mimoriadne rokovania valného zhromaždenia a správnej rady,
 • podpisuje uznesenia valného zhromaždenia, uznesenia dozornej rady a iné potrebné dokumenty,
 • zastupuje združenie navonok v styku s orgánmi a organizáciami, občianskymi združeniami a ďalšími fyzickými a právnickými osobami, ako aj v styku so zahraničím.

3. Funkčné obdobie predsedu končí:

 • uplynutím funkčného obdobia,
 • vzdaním sa funkcie,
 • odvolaním z funkcie valným zhromaždením.

3. V prípade dlhodobej neprítomnosti predsedu alebo na základe dohody alebo pri dlhodobej nečinnosti predsedu /viac ako 6 mesiacov/ koná v jeho mene ako štatutár zvolený podpredseda správnej rady.

IX. Dozorná rada

1. Dozorná rada je kontrolným orgánom Regionálneho združenia obcí Magura – Strážov.

2. Dozorná rada dohliada na súlad činnosti s cieľom činnosti združenia, dodržiavanie stanov, plnenie uznesení valného zhromaždenia správnou radou a vedenie účtovníctva v súlade s predpismi. Priebežne informuje správnu radu o zistených nedostatkoch.

3. Dozorná rada má 3 členov zvolených valným zhromaždením, ktorých navrhujú členovia združenia.

4. Dozorná rada si volí svojho predsedu.

 

5. Zasadnutia dozornej rady sa konajú najmenej raz za rok. Zasadnutia sa zúčastňuje aj predseda a podpredseda správnej rady, ak o to požiada. Z rokovaní dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisujú všetci členovia dozornej rady.

X. Výkonný manažér

 • je zamestnancom združenia,
 • vybavuje agendu združenia, jeho orgánov a ďalšie úlohy podľa potreby.

 

XI. Majetok a hospodárenie združenia

1. Združenie je samostatným hospodáriacim subjektom. Majetok nadobudnutý pri výkone činnosti združenia je v jeho vlastníctve.

2. Združenie je povinné pri hospodárení so svojím majetkom dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy platné v SR.

3. Združenie financuje svoju činnosť najmä z:

 • vkladov zakladateľov,
 • členských príspevkov,
 • výnosov z akcií organizovaných združením,
 • úrokov,
 • darov, dotácií a grantov.

4. Vklad zakladateľa je stanovený na sumu 5. 000.-Sk na jedného člena združenia.

5. Členský príspevok je určený na sumu 5.- Sk na 1 obyvateľa obce ročne. Príspevok je splatný najneskôr do 31.3. bežného roka za ktorý sa platí.

XII. Zánik združenia

1. Združenie zaniká:

 

 • dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením,
 • právoplatným rozhodnutím krajského úradu o jeho rozpustení.

2. O rozpustení združenia rozhoduje valné zhromaždenie.

3. Rozhodnutie o zániku združenia podľa ods. 1 písm. a) tohto článku oznámi predseda predstavenstva do 15 dní odo dňa prijatia tohto rozhodnutia Krajskému úradu v Trenčíne.

4. Pri zániku združenia jeho zlúčením s iným združením prechádza majetok združenia na jeho právneho nástupcu, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak.

5. Pri zániku združenia dobrovoľným rozpustením , alebo rozhodnutím príslušného štátneho orgánu sa vykoná likvidácia združenia. Likvidáciu združenia vykoná likvidátor, ktorého menuje valné zhromaždenia.

6. Majetok združenia po odpočítaní záväzkov a nákladov na likvidáciu (čistý majetok) likvidátor rozdelí medzi členov združenia.

7. Každý člen združenia má právo na likvidačný zostatok. Likvidačný zostatok sa vypočíta ako pomer jednotlivých splatených členských príspevkov za celé obdobie existencie k likvidačnému zostatku.

XIII. Záverečné ustanovenia

1. Valné zhromaždenie rozhoduje o doplnení a zmene stanov združenia formou dodatku. Urobí tak vždy, ak je potrebné dať do súladu znenie stanov s platnými právnymi predpismi.

2. Zmenu stanov oznámi predseda predstavenstva písomne Krajskému úradu v Trenčíne do 15 dní od jej schválenia spolu s dvoma exemplármi textu schválených zmien stanov. Takéto zmeny stanov nadobúdajú účinnosť dňom ich vzatia na vedomie Krajským úradom v Trenčíne.

3. Stanovy schválilo valné zhromaždenie Regionálneho združenia obcí Magura – Strážov dňa 15.11.2003 v Temeši.


....................................
Peter Hofer, Obec Čavoj


....................................
Ján Kováč, Obec Dlžín


....................................
Milan Staňo, Obec Horná Poruba


....................................
Milan Ďuriš, Obec Kostolná Ves


....................................
Vladimír Pagáč, Obec Košecké Podhradie


....................................
Vladimír Šopoň, Obec Liešťany


....................................
Stanislav Vrecko, Obec Nevidzany


....................................
Ivan Javorček, Obec Rudnianska Lehota


....................................
Milan Vyškrabka, Obec Seč


....................................
Milan Píš, Obec Šútovce


....................................
Mária Wiedermannová, Obec Temeš


....................................
Jozef Mulinka, Obec Valaská Belá


....................................
Anton Múdry, Obec Zliechov

HORE