E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Tlačivá na stiahnutie


Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
   Matrika - Odpis registra trestov225 kB [pdf]
   Matrika - Splnomocnenie39 kB [pdf]
   Matrika - Výpis z registra trestov 117 kB [pdf]
  Evidencia obyvateľstva - Návrh na zrušenie trvalého pobytu191 kB [pdf]
  Evidencia obyvateľstva - Žiadosť o určenie súpisného čísla98 kB [pdf]
  Evidencia obyvateľstva - Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu187 kB [pdf]
  Matrika - Čestné vyhlásenie38 kB [pdf]
  Miestne dane - Dohoda spoluvlastníkov na podanie priznania100 kB [pdf]
  Miestne dane - Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva25 kB [pdf]
  Miestne dane - Potvrdenie o podaní priznania127 kB [pdf]
  Miestne dane - Priznanie k miestnym daniam - platné od 1.1.20155 418 kB [pdf]
  Miestne dane - Priznanie k miestnym daniam - platné od 1.9.20231 743 kB [pdf]
  Miestne dane - Žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností207 kB [pdf]
  Miestny poplatok za komunálny odpad - Priznanie PO141 kB [pdf]
  Miestny poplatok za komunálny odpad - Čestné vyhlásenie110 kB [pdf]
  Miestny poplatok za komunálny odpad - Žiadosť o vrátenie miestneho poplatku za KO a DSO alebo jeho pomernej časti123 kB [pdf]
  Miestny poplatok za komunálny odpad - Žiadosť o zníženie-odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady122 kB [pdf]
  Nájomný byt - dotazník123 kB [pdf]
  Nájomný byt - súhlas so spracovaním osobných údajov92 kB [pdf]
  Nájomný byt - čestné vyhlásenie81 kB [pdf]
  Nájomný byt - žiadosť o priedelenie94 kB [pdf]
  Podnikateľ - Žiadosť o zmenu prevádzkových hodín188 kB [pdf]
  Podnikateľ - Žiadosť o zrušenie prevádzky186 kB [pdf]
  SHR - žiadosť o zmenu v zápise do evidencie SHR268 kB [pdf]
  SHR - žiadosť o zrušenie zápisu v evidencií SHR192 kB [pdf]
  SHR - žiadosť o zápis do evidencie SHR270 kB [pdf]
  Sociálna pomoc - Jednorázová dávka v hmotnej núdzi pre invalidných a star. dôchodcov338 kB [pdf]
  Sociálna pomoc - Jednorázová dávka v hmotnej núdzi pre osamelo žijúcich občanov331 kB [pdf]
  Sociálna pomoc - Jednorázová dávka v hmotnej núdzi pre rodinu a deti215 kB [pdf]
  Výstavba a územné plánovanie - Návrh na kolaudáciu 205 kB [pdf]
  Výstavba a územné plánovanie - Návrh na vydanie územného rozhodnutia305 kB [pdf]
  Výstavba a územné plánovanie - Ohlásenie drobnej stavby415 kB [pdf]
  Výstavba a územné plánovanie - Ohlásenie udžiavacích prác-stavebných úprav42 kB [pdf]
  Výstavba a územné plánovanie - Vyhlásenie klalifikovanej osoby o odbornom dozore na stavbe20 kB [pdf]
  Výstavba a územné plánovanie - Zmena stavby pred dokončením 280 kB [pdf]
  Výstavba a územné plánovanie - Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby – domovej studne422 kB [pdf]
  Výstavba a územné plánovanie - Žiadosť o povolenie na užívanie verejného priestranstva199 kB [pdf]
  Výstavba a územné plánovanie - Žiadosť o povolenie terénnych úprav288 kB [pdf]
  Výstavba a územné plánovanie - Žiadosť o stavebné povolenie 297 kB [pdf]
  Výstavba a územné plánovanie - Žiadosť o vydanie rozhodnutia k použitiu miestnej komunikácie203 kB [pdf]
  Výstavba a územné plánovanie - Žiadosť o vyjadrenie v zmysle § 28 zákona č. 364/2004 Z. z., o vodách420 kB [pdf]
  Výstavba a územné plánovanie - Žiadosť o záväzné stanovisko obce podľa § 24 zákona č. 200/2022 Z. z.609 kB [pdf]
  Žiadosť - príspevok pri narodení dieťaťa182 kB [pdf]
  Životné prostredie - Výrub drevín (oznámenie)48 kB [pdf]
  Životné prostredie - Zápisnica o vzdaní sa odvolania36 kB [pdf]
  Životné prostredie - Žiadosť na výrub drevín24 kB [pdf]

HORE