E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Územný plán obce Valaská Belá

Obec Valaská Belá v súlade s §  27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v znení neskorších predpisov vydala podľa § 4 ods. ods. 1 a ods. 3 písm. j) a § 6 ods. 1 zákona č.    369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 4/2018 o záväznej časti Územného plánu obce Valaská Belá.

Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo  Valaskej Belej na svojom zasadnutí dňa 20. septembra 2018.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Územný plán obce Valaská Belá - obsah40 kB [pdf]
  1 - širšie vzťahy2 556 kB [pdf]
  2A - priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia7 811 kB [pdf]
  2B - priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia5 666 kB [pdf]
  3 - dopravné vybavenie5 088 kB [pdf]
  4 - vtv energetika, informačne siete3 383 kB [pdf]
  5 - vtv vodné hospodárstvo5 315 kB [pdf]
  6 - perspek. použitie PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely5 280 kB [pdf]
  7 - OPaK7 358 kB [pdf]
  8 - schéma VPS a záväzné časti riešenia3 260 kB [pdf]
  Tabuľka č. 1, 2 - Funkčná a priestorová regulácia - BÝVANIE - návrhové obdobie (NO)60 kB [pdf]
  Tabuľka č. 3 - Funkčná a priestorová regulácia - VYBAVENOSŤ A REKREÁCIA (NO)66 kB [pdf]
  Tabuľka č. 5 - Funkčná a priestorová regulácia - VÝROBA (NO)56 kB [pdf]
  Tabuľka č. 7 - Navrhovaná bilancia potreby vody (NO, VO)76 kB [pdf]
  Tabuľka č. 8 Bilancia potreby elektrickej energie (NO, VO)68 kB [pdf]
  Tabuľka č. 9 Návrh trafostaníc (NO, VO)74 kB [pdf]
  Tabuľka č. 10 - Bilancia potreby tepla (NO,VO)88 kB [pdf]
  Tabuľka č. 11 - TELEKOMUNIKÁCIE - NÁVRH KAPACÍT - BÝVANIE (NO, VO)75 kB [pdf]
  Tabuľka č. 12 Navrhované použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely60 kB [pdf]
  Územný plán obce - textová smerná časť diel A42 409 kB [pdf]
  Územný plán obce - textová smerná časť diel B4 010 kB [pdf]

HORE