E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Úradná tabuľa

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
19. 03. 2018

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
19. 03. 2018

 

Územný plán Obce Valaská Belá - návrh k § 25 stavebného zákona
19. 03. 2018

Textová časť:

Grafická časť:

Prílohy - tabuľky:

 

 

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Ing. Martin Ježo
16. 03. 2018

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Jozef Cigáň
08. 03. 2018

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Ing. Peter Dušička
06. 03. 2018

Zámer obce Valaská Belá prenajať majetok obce Valaská Belá pani Linde Olejkovej, trvale bytom Valaská Belá 242 a to garáž č. 666 za sumu 10 €/mesiac do 31. 12. 2018.
28. 02. 2018

Oznámenie o doručení písomnosti - Róbert Badinka, Valaská Belá
26. 02. 2018

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 8/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá
26. 02. 2018

Oznámenie o doručení písomnosti - Pavol Blaho, Valaská Belá
22. 02. 2018

Oznámenie o doručení písomnosti - Róbert Badinka, Valaská Belá
22. 02. 2018

Oznámenie o doručení písomnosti - Stanislav Cifra, Valaská Belá
19. 02. 2018

Návrh VZN Obce Valaská Belá o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Valaská Belá
16. 02. 2018

Oznámenie o doručení písomnosti - Róbert Badinka, Valaská Belá
15. 02. 2018

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - PaedDr. Ingrid Príbelszká
14. 02. 2018

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Miroslav Podskoč
13. 02. 2018

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Anton Topák
08. 02. 2018

Návrh VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 8/2012 o výške príspevku an čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá
02. 02. 2018

Oznámenie o doručení písomnosti - Róbert Badinka, Valaská Belá
02. 02. 2018

Oznámenie o doručení písomnosti - Róbert Badinka, Valaská Belá
29. 01. 2018

Oznámenie o doručení písomnosti - Ľubica Martináková, Valaská Belá
25. 01. 2018

Oznámenie o doručení písomnosti - Róbert Badinka, Valaská Belá
25. 01. 2018

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Vincent Krško
25. 01. 2018

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Andrej Gramblička
24. 01. 2018

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území Obce Valaská Belá
19. 01. 2018

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Stanislav Falát, Valaská Belá
15. 01. 2017

 

Rozpočet obce Valaská Belá na roky 2018 - 2020
05. 01. 2018

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území Obce Valaská Belá
29. 12. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Miroslava Ďurmeková, Valaská Belá
18. 12. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti -Mário Bližňák, Valaská Belá
18. 12. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Róbert Badinka, Valaská Belá
18. 12. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Valaská Belá

15. 12. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 5/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
15. 12. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 4/2017 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2018
15. 12. 2017

Zámer Obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá firme Cronson, s.r.o., Hviezdoslavova 10, 956 11 Ludanice a to parcelu CKN č. 619 o výmere 1644 m2 zapísanú na LV č. 1 v okrese Prievidza, kat. územie Valaská Belá v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e) a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za cenu 10 € za m2, kde osobitným zreteľom je, že daná parcela sa nachádza pod stavbou bytového domu a bude na nej vybudovaná technická infraštruktúra k bytovému domu.
11. 12. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Peter Môcik, Valaská Belá
08. 12. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Ľubica Martináková, Valaská Belá
06. 12. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Ľubica Martináková, Valaská Belá
30. 11. 2017

Návrh rozpočtu Obce Valaská Belá na roky 2018-2020
30. 11. 2017

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
29. 11. 2017

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2018
29. 11. 2017

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Valaská Belá
29. 11. 2017

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho rokovania
28. 11. 2017

Verejná vyhláška - Rozhodnutie číslo OU-PD-PLO-2017/024902-003Okresného úradu Prievidza, pozemkový a lesný odbor
24. 11. 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Valaská Belá na I. polrok 2018
22. 11. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Róbert Badinka, Valaská Belá
16. 11. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Róbert Badinka, Valaská Belá
09. 11. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území Obce Valaská Belá
02. 11. 2011


Okresný úrad Prievidza - Oznámenie o začatí konania číslo OU-PD-PLO-2017/024902-002
02. 11. 2017

Verejná vyhláška - začatie prerokovania územnoplánovacej dokumentácie obce "Návrh Územného plánu obce Valaská Belá"
02. 11. 2017

 

Územný plán Obce Valaská Belá - návrh
02. 11. 2017

Textová časť:

Grafická časť:

Prílohy - tabuľky:

 

Oznámenie o doručení písomnosti - Milan Cíger, Valaská Belá
30. 10. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Róbert Badinka, Valaská Belá
30. 10. 2017

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu - Územný plán obce Valaská Belá
27. 10. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Simona Rajcová, Valaská Belá
23. 10. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Róbert Badinka, Valaská Belá
13. 10. 2017

Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov - Helena Pániková
10. 10. 2017


Zámer Obce Valaská Belá
zámeny so zrušením vecného bremena medzi obcou Valaská Belá a p. Petrom Lapšom a manželkou Evou rod. Repkovou a Jurajom Šebom a manželmi Vojtechom Šebom a manželkou Evou rod. Satinovou nasledovne - rozdiel vo výmere bude doplatený vo výške 2,50 €/m2 podľa návrhu zámennej zmluvy.
04. 10. 2017


Návrh VZN Obce Valaská Belá č. xx/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území Obce Valaská Belá

04. 10. 2017

 

Oznámenie o doručení písomnosti - Pavol Blaho, Valaská Belá
03. 10. 2017

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Peter Podlužanský, Alžbeta Podlužanská
03. 10. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Róbert Badinka, Valaská Belá
29. 09. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Róbert Badinka, Valaská Belá
29. 09. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Jaroslav Dančo, Valaská Belá
18. 09. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Stanislav Cifra, Valaská Belá
13. 09. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Ľubica Martináková, Valaská Belá
08. 09. 2017

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Peter Slugeň, Johana Slugeňová
08. 09. 2017

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Metód Martinča
08. 09. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Stanislav Cifra, Valaská Belá
24. 08. 2017

Rozhodnutie o prerušení konania vo veci povolenia vodnej stavby s názvom Aglomerácia Valaská Belá, Kanalizácia a ČOV
17. 08. 2017

Oznámenie Stredoslovenskej energetiky - Distribúcia, a. s.  Žilina o vykonaní zápisu vecného bremena.
04. 08. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Mária Dančová, Valaská Belá
04. 08. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Róbert Badinka, Valaská Belá
03. 08. 2017

Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie
28. 07. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Róbert Badinka, Valaská Belá
28. 07. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Pavol Blaho, Valaská Belá
27. 07. 2017

Verejné prerokovanie Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie obce Valaská Belá a Koncept Územného plánu obce Valaská Belá - verejná vyhláška
27. 07. 2017

Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu obce Valaská Belá - verejná vyhláška
25. 07. 2017

Koncept Územného plánu obce Valaská Belá - grafická časť:

 • ÚP - širšie vzťahy
 • Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia - Variant I.
 • Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia - Variant II.
 • Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia - Variant I.
 • Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia - Variant II.
 • Verejné dopravné vybavenie - Variant I.
 • Verejné dopravné vybavenie - Variant II.
 • Verejné technické vybavenie, energetika, inf. siete - Variant I.
 • Verejné technické vybavenie, energetika, inf. siete - Variant II.
 • Verejné technické vybavenie, vodné hospodárstvo - Variant I.
 • Verejné technické vybavenie, vodné hospodárstvo - Variant II.
 • Perspektívne použitie PPF a LPF na nepoľnohosp. účely - Variant I.
 • Perspektívne použitie PPF a LPF na nepoľnohosp. účely - Variant II.
 • Ochrana prírody a tvorba krajiny - Variant I.
 • Ochrana prírody a tvorba krajiny - Variant II.
 • Schéma verejnoprospešných stavieb a záväzných častí riešenia - Variant I.
 • Schéma verejnoprospešných stavieb a záväzných častí riešenia - Variant II.

Koncept Územného plánu obce Valaská Belá - textová časť:

 • Územný plán Obce Valaská Belá „KONCEPT“ - textová smerná časť - Diel „A“
 • Územný plán Obce Valaská Belá „KONCEPT“ - textová záväzná časť - Diel „B

 Prílohy (tabuľky) k textovej časti:

 • Tabuľka č. 1 - Funkčná a priestorová regulácia - BÝVANIE - návrhové obdobie (NO) - VARIANT I.
 • Tabuľka č. 1 - Funkčná a priestorová regulácia - BÝVANIE - návrhové obdobie (NO) - VARIANT II.
 • Tabuľka č. 2 - Funkčná a priestorová regulácia - BÝVANIE - výhľadové obdobie (VO) - VARIANT I.
 • Tabuľka č. 2 - Funkčná a priestorová regulácia - BÝVANIE - výhľadové obdobie (VO) - VARIANT II.
 • Tabuľka č. 3 - Funkčná a priestorová regulácia - VYBAVENOSŤ A REKREÁCIA (NO) - VARIANT I.
 • Tabuľka č. 3 - Funkčná a priestorová regulácia - VYBAVENOSŤ A REKREÁCIA (NO) - VARIANT II.
 • Tabuľka č. 5 - Funkčná a priestorová regulácia - VÝROBA (NO) - VARIANT I.
 • Tabuľka č. 5 - Funkčná a priestorová regulácia - VÝROBA (NO) - VARIANT II.
 • Tabuľka č. 6 - Funkčná a priestorová regulácia - VÝROBA (VO) - VARIANT II.
 • Tabuľka č. 7 - Navrhovaná bilancia potreby vody (NO, VO) - VARIANT I.
 • Tabuľka č. 7 - NavrhovANá bilancia potreby vody (NO, VO) - VARIANT II.
 • Tabuľka č. 8 Bilancia potreby elektrickej energie (NO, VO) - VARIANT I.
 • Tabuľka č. 8 Bilancia potreby elektrickej energie (NO, VO) - VARIANT II.
 • Tabuľka č. 9 Návrh trafostaníc (NO, VO) - VARIANT I.
 • Tabuľka č. 9 Návrh trafostaníc (NO, VO) - VARIANT II.
 • Tabuľka č. 10 - TEPELNÝ VÝKON A ROČNÁ POTREBA TEPLA PRE NAVRHOVANÉ FUNKČNÉ PLOCHY ROZVOJOVÝCH LOKALÍT (NO) – VARIANT I.
 • Tabuľka č. 10 - TEPELNÝ VÝKON A ROČNÁ POTREBA TEPLA PRE NAVRHOVANÉ FUNKČNÉ PLOCHY ROZVOJOVÝCH LOKALÍT (NO) – VARIANT II.
 • Tabuľka č. 11 - TELEKOMUNIKÁCIE - NÁVRH KAPACÍT - BÝVANIE (NO, VO) - VARIANT I.
 • Tabuľka č. 11 - TELEKOMUNIKÁCIE - NÁVRH KAPACÍT - BÝVANIE (NO, VO) - VARIANT II.
 • Tabuľka č. 12 Navrhované použitie poľnohospod. pôdy na nepoľnohospod. účely – VARIANT I.
 • Tabuľka č. 12 Navrhované použitie poľnohospod. pôdy na nepoľnohospod. účely – VARIANT II.
 • Tabuľka č. 12 Navrhované použitie poľnohospod. pôdy na nepoľnohospod. účely – VARIANT II.
 • Tabuľka č. 12 Navrhované použitie poľnohospod. pôdy na nepoľnohospod. účely – VARIANT I.

 

Oznámenie o doručení písomnosti - Róbert Badinka, Valaská Belá
21. 07. 2017

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Obec Čavoj
20. 07. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Ľubomír Košovský, Valaská Belá 406
12. 07. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Ľubomír Košovský, Valaská Belá 406
12. 07. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Róbert Badinka, Valaská Belá
19. 06. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Róbert Badinka, Valaská Belá
16. 06. 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Valaská Belá na II. polrok 2017
07. 06. 2017

Výzva na predkladanie ponúk na zákazku s názvom: „Rekonštrukčné práce dom smútku"
07. 06. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Róbert Badinka, Valaská Belá
05. 06. 2017

Návrh VZN Obce Valaská Belá č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Valaská Belá
05. 06. 2017

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
26. 05. 2017

Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - Juraj Trepáč, Valaská Belá
17. 05. 2017

Návrh záverečného účtu obce Valaská Belá za rok 2016
15. 05. 2017

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín k. ú. Valaská Belá - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica
03. 05. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Róbert Badinka, Valaská Belá
02. 05. 2017

Územný plán obce Liešťany, zmeny a doplnky č. 2
27. 04. 2017

Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV2275 Kňaží stôl do národného zoznamu území európskeho významu
20. 04. 2017

Pozvánka na prerokovanie zariadenia lokality SKUEV0884 Valaskobelianska Javorinka do národného zoznamu území európskeho významu
20. 04. 2017

Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - Ján Petričko
11. 04. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Pavel Krupa, Valaská Belá
10. 04. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Róbert Badinka, Valaská Belá
05. 04. 2017

Oznámenie o informovaní verejnosti - Územný plán obce Liešťany - zmeny a doplnky č. 2
03. 04. 2017

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie - Rozhodnutie o prerušení konania vo veci povolenia vodnej stavby s nazvom Aglomerácia Valaská Belá, Kanalizácia a ČOV investora Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica
03. 04. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Ľubica Martináková, Valaská Belá
23. 3. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Valaská Belá
22. 03. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Róbert Badinka, Valaská Belá
06. 03. 2017

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín k. ú. Valaská Belá - Imrich Fapšo
28. 02. 2017

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín k. ú. Valaská Belá - Jozef Ranuša
27. 02. 2017

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
23.02.2017

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín k. ú. Valaská Belá - Bc. Veronika Laluhová
22. 02. 2017

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín k. ú. Valaská Belá - Martin Podskoč
22. 02. 2017

Oznámenie o začatí stavebného - vodoprávneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním
20. 02. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Stanislav Cifra, Valaská Belá
17. 02. 2017

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín k. ú. Valaská Belá - Pavol Mokriš
13. 02. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Stanislav Cifra, Valaská Belá
13. 02. 2017

Rozhodnutie o vyhovení protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Prievidza č. PD 145/16/3307-17 zo dňa 12. 01. 2017
09. 02. 2017
zvesené: 27. 02. 2017

 • rozhodnutie

Oznámenie o doručení písomnosti - Róbert Badinka, Valaská Belá
07. 02. 2017

Návrh VZN Obce Valaská Belá o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Valaská Belá
02. 02. 2017

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín k. ú. Valaská Belá - Ing. Peter Dušička
25. 01. 2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Ľubica Martináková, Valaská Belá
12. 1. 2017

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín k. ú. Valaská Belá - Milan Mokriš
04. 01. 2017

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín k. ú. Valaská Belá - Ján Topák
02. 01. 2017

Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
30. 12. 2016

Územný plán obce Valaská Belá - oznámenie o strategickom dokumente
29. 12. 2016

Oznámenie o doručení písomnosti - Róbert Badinka, Valaská Belá
27. 12. 2016

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 6/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území Obce Valaská Belá
16. 12. 2016

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 5/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
16. 12. 2016

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 4/2016 o dani z nehnuteľností na rok 2017
16. 12. 2016

Územný plán Obce Valaská Belá
12. 12. 2016

Návrh rozpočtu obce na roky 2017 - 2019
30. 11. 2016


Návrh VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území Obce Valaská Belá
30. 11. 2016

Návrh VZN Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
29. 11. 2016

Návrh VZN Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na rok 2017
29. 11. 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Valaská Belá na I. polrok 2017
24. 11. 2016

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Peter Môcik
24. 11. 2016

Oznámenie o doručení písomnosti - Ľubica Martináková, Valaská Belá
14. 11. 2016

Územný plán Obce Zliechov - zaslanie záverečného stanoviska
14. 11. 2016

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Valaská Belá - Michal Deraj a Nikola Krpelanová
14. 11. 2016

Oznámenie o doručení písomnosti - Stanislav Cifra, Valaská Belá
11. 11. 2016

Oznámenie o doručení písomnosti - Róbert Badinka, Valaská Belá
9. 11. 2016

Oznámenie o doručení písomnosti - Milan Cíger, Valaská Belá
27. 10. 2016

 

Zámer Obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá Jurajovi Slížovi a manželke Stanislave Slížovej, bytom Valaská Belá 421 a to parcelu CKN č. 12716/4 – trvalé trávne porasty o výmere 481 m2, parcelu CKN č. 12716/5 –trvalé trávne porasty o výmere 10 m2, parcelu CKN č. 12717/2 - trvalé trávne porasty o výmere 57 m2, k. ú. Valaská Belá v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 1 písm. c) za cenu 3,30 €/m2.
25.10.2016

Zámer Obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá Jánovi Topákovi, bytom Valaská Belá 171 a manželke Nikolete Topákovej rod. Kopčanovej, bytom Valaská Belá 616 a to parcelu č. 18586/6 – zastavané plochy a nádvoria výmere 4 m2 a parcelu č. 586/7  - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2, podľa GP č. 367/2007, k. ú. Valaská Belá v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e) a  to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za cenu 2,50 €/m2, daná parcela sa nachádza pod stavbou, ktorá bola postavená pred rokom 1975 a tvorí súčasť danej stavby.
25. 10. 2016

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Pavel Krúpa
24. 10. 2016

Oznámenie o doručení písomnosti - Róbert Badinka, Valaská Belá
24. 10. 2016

Oznámenie o doručení písomnosti - Milan Cíger, Valaská Belá
19. 10. 2016

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území Obce Valaská Belá
21. 10. 2016

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Valaská Belá - Július Golej a manž. Eva
12. 10. 2016

Oznámenie o doručení písomnosti - Ľubica Martináková, Valaská Belá
10. 10. 2016

Návrh VZN Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území Obce Valaská Belá
23. 09. 2016

Oznámenie  o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Valaská Belá - Pavol Topor
23. 09. 2016

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci"
23. 09. 2016

Oznámenie  o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Valaská Belá - Eva Kopčanová
16. 09. 2016

Oznámenie  o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Valaská Belá - Štefan Kuric
16. 09. 2016

Oznámenie o doručení písomnosti - Ľubica Martináková, Valaská Belá
12. 08. 2016

Územný plán obce Zliechov - zaslanie správy o hodnotení (zverejnené od 13. 09. 2016 do 04. 10. 2016)
13. 09. 2016


Oznámenie  o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Valaská Belá - Blanka Haváčová
13. 09. 2016


Výzva na voľbu členov rady školy v Základnej škole s materskou školou Valaská Belá 242
07. 09. 2016

 

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Čavoj - Obec Čavoj
22. 08. 2016

 

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "Aglomerácia - Valaská Belá, kanalizácia a ČOV
10. 08. 2016

 

Zámer Obce Valaská Beláodpredať majetok obce Valaská Belá Antonovi Jurenkovi a manželke Vlaste Jurenkovej, rod. Bonanovej bytom Valaská Belá 596, a to parc. CKN č. 213/1 – Záhrada o výmere 162 m2, k. ú. Valaská Belá podľa GP číslo 142/2015 v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za cenu 2,50 €/m2, kde dôvodom hodného osobitného zreteľa je, že obec nemá žiadny zámer na využitie danej parcely, nakoľko nemá na ňu prístup.
09. 08. 2016


Zámer Obce Valaská Beláodpredať majetok obce Valaská Belá Pavlovi Toporovi a manželke Eve Toporovej, rod. Spišákovej bytom Valaská Belá 595, a to parc. CKN č. 213/21 – Záhrada o výmere 218 m2, k. ú. Valaská Belá podľa GP číslo 142/2015 v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za cenu 2,50 €/m2, kde dôvodom hodného osobitného zreteľa je, že obec nemá žiadny zámer na využitie danej parcely, nakoľko nemá na ňu prístup.
09. 08. 2016


Zámer Obce Valaská Beláodpredať majetok obce Valaská Belá Jánovi Polákovi a manželke Emílie Polákovej, rod. Pejkovej bytom Valaská Belá 594, a to parc. CKN č. 213/22 – Záhrada o výmere 212 m2, k. ú. Valaská Belá podľa GP číslo 142/2015 v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za cenu 2,50 €/m2, kde dôvodom hodného osobitného zreteľa je, že obec nemá žiadny zámer na využitie danej parcely, nakoľko nemá na ňu prístup.
09. 08. 2016


Zámer Obce Valaská Belá
odpredať majetok obce Valaská Belá Jozefovi Súderovi, bytom Centrum II 89/43, Dubnica nad Váhom, a to parc. CKN č. 18651/6 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, k. ú. Valaská Belá podľa GP číslo 79/2016 v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za cenu 2,50 €/m2, kde dôvodom hodného osobitného zreteľa je, že daná parcela tvorí súčasť pozemkov k RD a obec na danú parcelu nemá prístup.
09. 08. 2016

Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - Ján Kocúr
02. 08. 2016

Oznámenie o doručení písomnosti - Mária Dančová, Valaská Belá
27. 07. 2016

 

Oznámenie o doručení písomnosti - Róbert Badinka, Valaská Belá
18. 07. 2016

 

Oznámenie o doručení písomnosti - Stanislav Cifra, Valaská Belá
15. 07. 2016

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Valaská Belá
01. 07. 2016


Obec Valaská Belá
zverejňuje zámerodpredať majetok obce Valaská Belá Jánovi Nemčekovi, bytom Valaská Belá 53, a to parc. CKN č. 18651/5 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 101 m2, k. ú. Valaská Belá podľa GP číslo 79/2016 v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e) a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za cenu 4 €/m2, kde dôvodom hodného osobitného zreteľa je, že daná parcela tvorí súčasť pozemkov k rodinnému domu č. 53.
20. 06. 2016


Obec Valaská Belá
zverejňuje zámer odpredať majetok obce Valaská Belá Tomášovi Michalovičovi, bytom Valaská Belá 284, a to parc. CKN č. 695/2 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 69 m2, k. ú. Valaská Belá podľa GP číslo 115/2016 v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za cenu 4 €/m2, kde dôvodom hodného osobitného zreteľa je, že daná parcela tvorí súčasť pozemkov k rodinnému domu č. 284.
20. 06. 2016


Obec Valaská Belá
zverejňuje zámer odpredať majetok obce Valaská Belá Jurajovi Slížovi a manželke Stanislave Slížovej, bytom Valaská Belá 421, a to parc. CKN č. 12716/2 – Trvalé trávne porasty o výmere 380 m2, parcelu CKN č. 12716/4 – Trvalé trávne porasty o výmere 607 m2,  parcelu CKN č. 12716/5 – Trvalé trávne porasty o výmere 10 m2, parcelu CKN č. 12717/2 - Trvalé trávne porasty o výmere 796 m2 a parcelu CKN č. 12721- Trvalé trávne porasty o výmere 488 m2, k. ú. Valaská Belá podľa GP číslo 143/2015 v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 1 písm. c, za cenu 3,30 €/m2.
20. 06. 2016


Oznámenie o doručení písomnosti - Marta Príbišová, Valaská Belá
13. 06. 2016

Verejná vyhláška - Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením - predĺženie lehoty na dokončenie stavby (rekonštrukcia vodovodu)
10. 06. 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2016
06. 06. 2016

Začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Valaská Belá"- verejná vyhláška
03. 06. 2016

Návrh VZN Obce Valaská Belá o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Valaská Belá
31. 05. 2016

Záverečný účet Obce Valaská Belá za rok 2015
27. 05. 2016

Oznámenie o doručení písomnosti - Ľubica Martináková, Valaská Belá
25. 05. 2016

Oznámenie o doručení písomnosti - Ľubica Martináková, Valaská Belá
23. 05. 2016

Oznámenie o zacatí vodoprávneho konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho rokovania
13. 05. 2016

Oznámenie o začatí územného konania - Obec Valaská Belá v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch
20. 04. 2016

Oznámenie o doručení písomnosti - Stanislav Cifra, Valaská Belá
18. 04. 2016

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Valaska Bela - programovacie obdobie 2016 - 2025 - Rozhodnutie Okresného úradu Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie
04. 04. 2016

Oznámenie o doručení písomnosti - Stanislav Cifra, Valaská Belá
23. 03. 2016

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 1/2016 o určení školského obvodu základnej školy a miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Valaská Belá, ktorej zriaďovateľom je Obec Valaská Belá
16. 03. 2016

Oznámenie o strategickom dokumente - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Valaská Belá 2016-2025
10. 03. 2016

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Oľga Repková, Jolana Kuricová
15. 02. 2016

Návrh VZN Obce Valaská Belá o určení školského obvodu základnej školy a miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Valaská Belá, ktorej zriaďovateľom je Obec Valaská Belá
09. 02. 2016

 

Právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní o posudzovaní navrhovanej činnosti "Aglomerácia Valaská Belá, kanalizácia a ČOV" navrhovateľa Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica
29. 12. 2015

Rozpočet Obce Valaská Belá na roky 2016 - 2018
17. 12. 2015

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 6/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území Obce Valaská Belá
17. 12. 2015

 

 

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej na rok 2016
17. 12. 2015

Harmonogram pristavenia a vývozu veľkoobjemových kontajnerov v obci Valaská Belá na rok 2016
17. 12. 2015

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 5/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
17. 12. 2015

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 4/2015 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016
17. 12. 2015

Rozhodnutie - Rekonštrukcia VNV č. 259
03. 12. 2015

Aglomerácia Valaská Belá, kanalizácia a ČOV - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní
03. 12. 2015

Návrh rozpočtu obce na roky 2016 - 2018
30. 11. 2015

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území Obce Valaská Belá
27. 11. 2015

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
25. 11. 2015

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016
25. 11. 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Valaská Belá na I. polrok 2016
19. 11. 2015

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
11. 11. 2015

Oznámenie o doručení písomnosti - Stanislav Cifra, Valaská Belá
09. 11. 2015

Oznámenie o doručení písomnosti - Marta Príbišová, Valaská Belá
09. 11. 2015

Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti - Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV
05. 11. 2015


Oznámenie o doručení písomnosti - Marta Príbišová, Valaská Belá
02. 11. 2015

Oznámenie o doručení písomnosti - Marta Príbišová, Valaská Belá
26. 10. 2015

Oznámenie o doručení písomnosti - Marta Príbišová, Valaská Belá
23. 10. 2015

Oznámenie o doručení písomnosti - Marta Príbišová, Valaská Belá
19. 10. 2015

Oznámenie o doručení písomnosti - Pavol Blaho, Valaská Belá
16. 10. 2015

Oznámenie o doručení písomnosti - Marta Príbišová, Valaská Belá
16. 10. 2015

Oznámenie o doručení písomnosti - Róbert Badinka, Valaská Belá
12. 10. 2015

Oznámenie o doručení písomnosti - Marta Príbišová, Valaská Belá
14. 09. 2015

 

Oznámenie o doručení písomnosti - Stanislav Cifra, Valaská Belá
30. 07. 2015

Oznámenie o doručení písomnosti - Stanislav Cifra, Valaská Belá
29. 07. 2015

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 3/2015 - Trhový poriadok
28. 07. 2015

Obec Valaská Belá zverejňuje zámer odpredať majetok obce Valaská Belá Milanovi Gulášovi a manželke Eve Gulášovej, bytom Valaská Belá 589 na základe zistenia skutkového stavu pozemku po vytýčení geodetom a to pozemok parc. č. 12812 – orná pôda  o výmere 77 m2  k. ú. Valaská Belá za cenu 2,50 €/m2 v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvody osobitného zreteľa: Obec nemá k danej parcele žiadnu prístupovú cestu, nakoľko daná parcela je v strede súkromných pozemkov a susedí bezprostredne s pozemkom žiadateľov a z toho dôvodu obec nemá žiadne zámery na predmetnom pozemku.
05. 07. 2015

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaská Belá - Trhový poriadok
01. 07. 2015

Obec Valaská Belá zverejňuje zámer odpredať majetok obce Valaská Belá Ivanovi Šimkovi a manželke Renáte Šimkovej, bytom Valaská Belá 12, a to pozemok parc. č. 18626/5 - ostatné plochy o výmere 82 m2k. ú. Valaská Belá za cenu 2,50 €/m2v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení §9 a) ods. 8 písm. e), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvody osobitného zreteľa: Obec nemá žiadne zámery na predmetnom pozemku, daný pozemok je susedným pozemkom žiadateľov a v súčasnotsti ho majú žiadatelia v prenájme.
19. 06. 2015

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území Obce Valaská Belá
19. 06. 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Valaská Belá na II. polrok 2015
04. 06. 2015

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území Obce Valaská Belá
03. 06. 2015

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaská Belá - Trhový poriadok
02. 06. 2015

Obec Valaská Belá zverejňuje zámerodpredať majetok obce Valaská Belá Ivanovi Šimkovi a manželke Renáte Šimkovej, rod. Sýkorovej, bytom Valaská Belá 12 a to pozemok parc. č. 18626/5 – ostatné plochy o výmere 82 m2  k. ú. Valaská v zmysle Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 1 písm. c). Znalecký posudok si dá vypracovať kupujúci na vlastné náklady.
27. 05. 2015

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 1/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
25. 05. 2015

Návrh záverečného účtu obce Valaská Belá za rok 2014
15. 05. 2015

 

Oznámenie o dražbe nehnuteľností
13. 05. 2015

Oznámenie o doručení písomnosti - Róbert Badinka, Valaská Belá
11. 05. 2015

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaská Belá o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
04. 05. 2015

Plnenie rozpočtu Obce Valaská Belá k 31. 3. 2015
30. 04. 2015

Oznámenie o doručení písomnosti - Ľubomír Košovský, Valaská Belá 406
20. 04. 2015

Oznámenie o doručení písomnosti - Milan Cíger, Valaská Belá
20. 03. 2015

Oznámenie o doručení písomnosti - Róbert Badinka, Valaská Belá
18. 02. 2015

  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - L & M - Tech, s. r. o. Valaská Belá, Gápel 43
  16. 02. 2015

  Obec Valaská Belá zverejňuje zámerodpredať majetok Obce Valaská Belá - 2 unimobunky,  za najvyššiu ponúknutú cenu. Záujemci môžu svoje žiadosti zasielať na adresu: Obec - Obecný úrad, 972 28  Valaská Belá 1.
  30. 01. 2015

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  29. 01. 2015

  Oznámenie o doručení písomnosti - Stanislav Cifra, Valaská Belá
  29. 12. 2014

  Oznámenie o doručení písomnosti - Jozef Šupina, Valaská Belá
  19. 12. 2014

  Programový rozpočet Obce Valaská Belá na rok 2015
  12. 12. 2014

   Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 12/2014, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka materskej školy a školských zariadení na území Obce Valaská Belá
   12. 12. 2014

   Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 11/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie na území obce Valaská Belá
   12. 12. 2014

   Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 10/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
   12. 12. 2014

   Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 9/2014 o dani z nehnuteľností na rok 2015
   12. 12. 2014

   Návrh rozpočtu Obce Valaská Belá na roky 2015-2017
   25. 11. 2014

   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka materskej školy a školských zariadení na území Obce Valaská Belá
   25. 11. 2014

   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaská Belá o dani z nehnuteľností na rok 2015
   25. 11. 2014

   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
   25. 11. 2014

   Harmonogram vývozu veľkoobjemných kontajnerov v Obci Valaská Belá na rok 2015 - návrh
   25. 11. 2014

   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie na území obce Valaská Belá
   07. 11. 2014

   Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Valaská Belá na I. polrok 2015
   24. 11. 2014

   Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Stanislav Cifra, Valaská Belá
   13. 11. 2014

   Plnenie rozpočtu Obce Valaská Belá k 30. 09. 2014
   30. 10. 2014

   Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Jozef Šupina, Valaská Belá
   27. 10. 2014

   Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Jozef Šupina, Valaská Belá
   27. 10. 2014

   Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 21 ks stromov, ktoré rastú u Kupkov , na pozemku KN-C č. 7232/1 k. ú. Valaská Belá
   27. 10. 2014

    

   Zámer Obce Valaská Beláodpredať majetok obce Valaská Belá Kristiánovi Fulekovi a manželke Alene Fulekovej rod. Štolovskej, trvalo bytom Valaská Belá č. 238 a to pozemok parcela CKN č. 909/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 159 m2 k. ú. Valaská Belá, za cenu 2,50 €/m2 podľa Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a odstavca 8 písm. e), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvody osobitného zreteľa: jedná sa o jedinú prístupovú cestu na pozemky pána Fuleka a jeho rodiny.
   03. 10. 2014


   Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 8/2014, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území Obce Valaská Belá

   03. 10. 2014


   Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 7/2014 o spôsobe náhradného zásobovaia vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
   03. 10. 2014


   Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce vo Valaskej Belej
   15. novembra 2014

   26. 09. 2014


   Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej 15. novembra 2014 
   26. 09. 2014


   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území Obce Valaská Belá

   17. 09. 2014

    

    

   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaská Belá o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
   10. 09. 2014

    

   Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Jana Krištofová
   08. 09. 2014

    

   Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Martina Krištofová
   08. 09. 2014

    

   Zámer Obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá Jozefovi Kuricovi a manž. Jozefíne Kuricovej rod. Sieklovej, trvalo bytom Valaská Belá č. 454 a to pozemok parcela CKN č. 12 818/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m2 k. ú. Valaská Belá, podľa GP č. 79/2014, vyhotoveného dňa 27. 2. 2014 za cenu 2,50 €/m2 podľa Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a odstavca 8 písm. e), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvody osobitného zreteľa: jedná sa o parcelu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zastavanej plochy – dvor rodinného domu č. 454.
   05. 09. 2014

    

   Zámer Obce Valaská Belá odpredať majetok obce Valaská Belá Jánovi Grošaftovi a manželke Anne Grošaftovej rod. Súderovej, trvalo bytom Valaská Belá č. 220 a to pozemok parcela CKN č. 934/27 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 k. ú. Valaská Belá, podľa GP  č. 303/2014, vyhotoveného dňa 21. 7. 2014 za cenu 2,50 €/m2 podľa Zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a odstavca 8 písm. e), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvody osobitného zreteľa: jedná sa o parcelu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zastavanej plochy – dvor rodinného domu č. 220.
   05. 09. 2014

    HORE