Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/do328900/www_root/print.php(1) : eval()'d code on line 1
Obec Valaská Belá

Zoznam VZN

Rok 2016
1/2016 VZN o určení školského obvodu ZŠ
2/2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
3/2016 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012
4/2016 VZN o dani z nehnuteľností
5/2016 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO
6/2016 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012

Rok 2015
01/2015 VZN o ochrane ovzdušia
02/2015 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012
03/2015 Trhový poriadok
04/2015 VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016
05/2015 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO
06/2015 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 9/2012

Rok 2014
01/2014 Trhový poriadok
02/2014 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 8/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaď
03/2014 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2014 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
04/2014 VZN o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby
05/2014 Úplné znenie VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska
06/2014 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zar
07/2014 VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou
08/2014 VZN Obce Valaská Belá č. 8/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zar
09/2014 VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2015
10/2014 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
11/2014 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie
12/2014 VZN č. 12/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka materskej školy a školských zariadení na území O

Rok 2013
01/2013 VZN o podmienkach držania psov
02/2013 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce V
03/2013 VZN o vymedzení miesta na vylepovania volebných plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013
04/2013 VZN o niektorých podmienkach držania psov
05/2013 VZN o dani z nehnuteľností na rok 2014
06/2013 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rok 2012
01/2012 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č.1/2012ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 8/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku
02/2012 VZN č. 2/2012 o kontrole vykonávanej obecnou samosprávou - zásady kontrolnej činnosti v podmienkach Obce Valaská Belá
03/2012 VZN Obce Valaská Belá č. 3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške prís
04/2012 VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013
05/2012 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
06/2012 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
07/2012 VZN o dani za nevýherné hracie prístroje
08/2012 VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá
09/2012 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školských zariadení
10/2012 VZN o určení školského obvodu základnej školy a miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Rok 2011
01/2011 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
02/2011 VZN o podmienkach držania psov
03/2011 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008
04/2011 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa vzn č. 8/2010
05/2011 VZN o poskytovaní sociálnej výpomoci v čase náhlej núdze z rozpočtu obce Valaská Belá
06/2011 VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány
07/2011 VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
08/2011 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008
09/2011 VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska
10/2011 VZN o podmienkach používania miestnych komunikácií
11/2011 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
12/2011 VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2012
13/2011 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 8/2010
14/2011 VZN o dani za psa

Rok 2010
01/2010 VZN o podmienkach poskytovania dotácií neziskovým organizáciám a záujmovým združeniam
02/2010 VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
03/2010 Trhový poriadok
05/2010 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008
06/2010 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
07/2010 VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2011
08/2010 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ a dieťa MŠ a školských zariadení

Rok 2009
01/2009 VZN, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania sociálnych služieb
02/2009 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008
03/2009 VZN o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Valaská Belá
04/2009 VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Valaská Belá
05/2009 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008

Rok 2008
01/2008 VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, výške príspevku v školskom klube detí pri ZŠ, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov...
02/2008 VZN o určení miesta a zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Valaská Belá
03/2008 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008
04/2008 VZN o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Valaská Belá
05/2008 VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Valaská Belá
06/2008 VZN o podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie na území obce Valaská Belá
07/2008 VZN o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva
08/2008 VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby
09/2008 VZN o sociálnej pomoci

Rok 2007
01/2007 VZN o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
02/2007 VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností
03/2007 VZN, ktorým sa mení VZN č. 5/2004 o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva

Rok 2006
01/2006 VZN o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
03/2006 VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností
04/2006 VZN o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

?lánok je tla?eny zo stránky www.valaskabela.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk