Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/do328900/www_root/print.php(1) : eval()'d code on line 1
Obec Valaská Belá

Územný plán obce Valaská Belá

Územný plán obce Valaská replica omega watches uk Belá bol schválený uznesením Rady ONV v Prievidzi číslo 50/1987 dňa 24. júla 1987. Spracoval ho URBION - Štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania Bratislava, stredisko 3, Košice.
Riešeným územím bolo vymedzené k. ú. Valaská Belá a pre danú úlohu bolo zároveň aj záujmových cheap replica watch územím, nakoľko strediskové sídlo Valaská Belá nemá spádové obce.

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská Belá na svojom zasadnutí dňa 26. 08. 1999 schválilo Doplnok ÚPN-SÚ Valaská Belá.
Záväznú časť breitling replica Doplnku ÚPN-SÚ Valaská Belá vyhlásilo Obecné zastupiteľstvo Valaská Belá v zmysle novelizovaného Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. §29 Všeobecne záväzných nariadením obce Valaská Belá.

ÚPN-SÚ Valaská Belá a jeho doplnok sú spracované v klasickej písomnej forme a sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade vo Valaskej Belej.


Súvisiace odkazy: Obec, Občan, Podnikateľ, Návštevník, Fotogaléria,
?lánok je tla?eny zo stránky www.valaskabela.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk