Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/do328900/www_root/print.php(1) : eval()'d code on line 1
Obec Valaská Belá

Stanovy miestnej akčnej skupiny Magura-Strážov

Čl. I
Základné ustanovenia

Čl. II
Poslanie združenia


1. Poslaním združenia je spoluprácou miestnych subjektov a využívaním vonkajšej pomoci prispievať k rozvoju územia a zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľov mikroregiónu Magura-Strážov.

2. Združenie zabezpečuje plnenie svojho poslania:

 

Čl. III
Členstvo

1.Členstvo v združení

 

2. Zánik členstva

 

Čl. IV
Práva a povinnosti členov

1. Práva členov

 

2. Povinnosti členov

 

Čl. V
Orgány združenia

1. Valné zhromaždenie

 

2.Správna rada

 

3. Revízna komisia

 

Čl. VI
Hospodárenie a majetok

1. Zdroje majetku združenia tvoria:

 

2. Nehnuteľný a hnuteľný majetok združenia tvoria:

 

3. Zásady hospodárenia:

 

Čl. VII
Všeobecné ustanovenia

Zánik združenia je potrebné do 15 dní po skončení likvidácie oznámiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii sa primerane postupuje podľa §70-75 Obchodného zákonníka.


Súvisiace odkazy: Obec, Občan, Podnikateľ, Návštevník, Fotogaléria,
?lánok je tla?eny zo stránky www.valaskabela.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk