Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/do328900/www_root/print.php(1) : eval()'d code on line 1
Obec Valaská Belá

Protipožiarna hliadka

Protipožiarna hliadka

Obecný úrad Valaská BeláFunkcia a povinnosti protipožiarnej hliadky právnickej osoby:

Prevencia, represia

Vedúci protipožiarnej hliadky

Spolupracuje s technikom PO pri zaisťovaní ochrany pred požiarmi. Zodpovedá za činnosť protipožiarnej hliadky a kontroluje pripravenosť základných prostriedkov hlásenia. Do príchodu hasičskej jednotky riadi zásah.

1. člen protipožiarnej hliadky

Dohliada na dodržiavanie požiarnych predpisov, na pohotovosť protipožiarnych zariadení a ostatných preventívnych opatrení v organizácií. Po ukončení práce kontroluje vypnutie strojov, elektrospotrebičov a ostatných elektrických zariadení. Hasí prúdnicou od hydrantu alebo inými hasiacimi prístrojmi.

2. člen protipožiarnej hliadky

Po ukončení práce prekontroluje, či sú vypnuté elektrické spotrebiče a iné elektrické zariadenia , či je vo vykurovacích telesách uhasený oheň a pod. Dohliada na stálu pripravenosť hasiaceho zariadenia. Hasí s hasiacimi prístrojmi.

3. člen protipožiarnej hliadky

Kontroluje, aby neboli zatarasené prístupy k prostriedkom na hasenie, k signalizačným a telefónnym zariadeniam. Dbá, aby boli voľné vchody, východy a manipulačné priestory. Stará sa o údržbu spojovacieho zariadenia. Hlási vznik požiaru hasičskej jednotke.

Menný zoznam členov protipožiarnej hliadky:

Vedúci protipožiarnej hliadky : Dušan FURKA
1. člen protipožiarnej hliadky : Tibor PODSKOČ
2. člen protipožiarnej hliadky : Anton CIGÁŇ
3. člen protipožiarnej hliadky : Elena KOPČANOVÁ

Schválil: Ing. Jozef Mulinka, starosta obce
Spracoval: Tomáš Sýkora, technik PO


Súvisiace odkazy: Obec, Občan, Podnikateľ, Návštevník, Fotogaléria,
?lánok je tla?eny zo stránky www.valaskabela.sk. Webovy obsah je generovany systémom CITYPORTAL spolo?nosti r65 studio. www.r65studio.sk