Tlačivá na stiahnutie
Obecný úrad....
Ako vybaviť....
Odpadové hospodárstvo....
Slobodný prístup k info....
Sťažnosti, žiadosti a petície....
Majetok obce....
Prenájom majetku....
Menšie obecné služby....
Školy a vzdelávanie....
Zdravotníctvo....
Kultúra....
Šport....
Farský úrad
Pošta
Spoločenské organizácie....
Adresár úradov a inštitúcií
Adresár firiem v obci

Dátum pridania: 04.12.2007        Počet zobrazení: 14246          tlačiť článok

Tlačivá na stiahnutie

Miestne dane 

Daň z nehnuteľností

Dohoda spoluvlastníkov na podanie priznania
Žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje - FO, PO

Potvrdenie o podaní priznania


Daň za užívanie verejného priestranstva

Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva


Evidencia obyvateľstva

Žiadosť o určenie súpisného čísla
Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu
Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Kultúra

Žiadosť o prenájom kultúrneho domu

Komunálny odpad

Priznanie - PO
Separovaný odpad - informácia
Žiadosť o zníženie/odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady
Žiadosť o vrátenie miestneho poplatku za KO a DSO alebo jeho pomernej časti

Matrika


Výpis z registra trestov
Odpis registra trestov

Čestné vyhlásenie
Splnomocnenie


Podnikateľ

Žiadosť o zmenu prevádzkových hodín
Žiadosť o zrušenie prevádzky
Žiadosť o povolenie reklamného, inform., propag. zariadenia

Sociálna pomoc

Jednorázová dávka v hmotnej núdzi pre osamelo žijúcich občanov
Jednorázová dávka v hmotnej núdzi pre rodinu a deti
Jednorázová dávka v hmotnej núdzi pre invalidných a star. dôchodcov

Výstavba a územné plánovanie


Žiadosť o povolenie terénnych úprav
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie udžiavacích prác/stavebných úprav
Vyhlásenie klalifikovanej osoby o odbornom dozore na stavbe
Žiadosť o stavebné povolenie
Zmena stavby pred dokončením
Návrh na kolaudáciu
Návrh na vydanie územného rozhodnutia
Žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenie na vodnú stavbu
Žiadosť o povolenie na užívanie verejného priestranstva
Žiadosť o vydanie rozhodnutia k použitiu miestnej komunikácie


Životné prostredie

Žiadosť na výrub drevín
Výrub drevín - oznámenie
Zápisnica o vzdaní sa odvolania
Žiadosť o vydanie súhlasu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Nahlásenie údajov - poplatok za znečisťovanie ovdzušia

Súvisiace odkazy: Dane a poplatky, Evidencia obyvateľov, Matrika, Kultúra, Životné prostredie, Sociálna pomoc, Stavebný poriadok,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem