Stanovy miestnej akčnej skupiny Magura-Strážov
Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: 05.04.2008        Počet zobrazení: 8800          tlačiť článok

Stanovy miestnej akčnej skupiny Magura-Strážov

Čl. I
Základné ustanovenia

 • Názov združenia: Miestna akčná skupina Magura-Strážov
 • Sídlo združenia: ul. SNP 583/1, 972 17 Kanianka
 • Miestna akčná skupina Magura-Strážov ( ďalej len „združenie“) je v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, samostatným, dobrovoľným, nepolitickým združením fyzických a právnických osôb.
 • Postavenie združenia: Združenie má právnu subjektivitu. Môže vstupovať a vystupovať do vyšších alebo podobných združení v tuzemsku a zahraničí za účelom obhajovania, riešenia a presadzovania spoločných záujmov a potrieb.

Čl. II
Poslanie združenia


1. Poslaním združenia je spoluprácou miestnych subjektov a využívaním vonkajšej pomoci prispievať k rozvoju územia a zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľov mikroregiónu Magura-Strážov.

2. Združenie zabezpečuje plnenie svojho poslania:

 

 • vypracovaním rozvojovej stratégie mikroregiónu Magura-Strážov,
 • realizáciou rozvojových programov mikroregiónu Magura-Strážov,
 • zabezpečovaním vzdelávania a profesionalizácie vlastných pracovníkov v kurzoch, seminároch s využívaním kvalifikovaných pracovníkov z organizácií podobného zamerania,
 • zberom a distribúciou informácií, komunikáciou s občanmi v zmysle poslania združenia,
 • poskytovaním poradenstva a konzultácií v zmysle poslania združenia,
 • spoluprácou s ostatnými miestnymi akčnými skupinami doma a v zahraničí.

Čl. III
Členstvo

1.Členstvo v združení

 

 • čenmi združenia môžu byť fyzické a právnické osoby, pôsobiace na území členských obcí mikroregiónu Magura-Strážov, ktoré súhlasia s cieľmi združenia a písomne požiadajú o členstvo, pričom právnickú osobu v združení zastupuje osoba poverená štatutárom.
 • členstvo nadobúda právoplatnosť po schválení Valným zhromaždením a po zaplatení členského príspevku.

2. Zánik členstva

 

 • vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,
 • úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
 • zánikom združenia,
 • vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
 • vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti. O vylúčení rozhoduje Správna rada. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia.

Čl. IV
Práva a povinnosti členov

1. Práva členov

 

 • podieľať sa na činnosti združenia,
 • voliť a byť volený do orgánov združenia,
 • obracať sa na orgány združenia s námetmi, žiadosťami a pripomienkami a žiadať stanovisko,
 • byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

2. Povinnosti členov

 

 • dodržiavať stanovy a smernice združenia,
 • pomáhať pri plnení poslania združenia a aktívne sa podieľať na jeho činnosti,
 • platiť členské príspevky,
 • poskytnúť údaje pre evidenciu členstva do databázy združenia,
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Čl. V
Orgány združenia

1. Valné zhromaždenie

 

 • Je najvyšším orgánom združenia, schádza sa najmenej jedenkrát ročne.
 • Je utvorené zo všetkých členov združenia, pričom verejný sektor nesmie mať v združení viac ako 50%-tné zastúpenie.
 • Rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku združenia. Pri zániku združenia menuje likvidátora (likvidačnú komisiu). Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia.
 • Uznesenie Valného zhromaždenia je právoplatné, ak zaň hlasuje 2/3 väčšina prítomných členov združenia.
 • Schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky.
 • Schvaľuje výšku členského príspevku.
 • Schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení.
 • Volí na štvorročné obdobie a odvoláva predsedu, podpredsedu a tajomníka Správnej rady a troch členov Revíznej komisie.
 • Schvaľuje prijatie nových členov.

2.Správna rada

 

 • Je výkonným orgánom združenia, schádza sa najmenej 6 x ročne.
 • Členmi Správnej rady sú predseda, podpredseda, tajomník.
 • Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia.
 • Za svoju činnosť je zodpovedná najvyššiemu orgánu.
 • Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály pre tieto rokovania.
 • Rozhoduje o vzniku alebo zániku kolektívneho členstva vo vyšších alebo podobných združeniach.
 • Rozhoduje o zakladaní organizačných zložiek združenia.
 • Za združenie sú oprávnení rokovať a zaväzovať sa spolu predseda a podpredseda. Predseda môže splnomocniť k jednaniu ďalších členov Správnej rady.

3. Revízna komisia

 

 • Je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu.
 • Má troch členov,ktorí si volia spomedzi seba predsedu.
 • Vykonáva revíznu činnosť v hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom, dozornú činnosť v dodržiavaní stanov a smerníc združenia, upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
 • Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch združenia.

Čl. VI
Hospodárenie a majetok

1. Zdroje majetku združenia tvoria:

 

 • príjmy z vlastnej činnosti,
 • dary od fyzických osôb,
 • príspevky štátnej správy a samosprávy,
 • dotácie a granty,
 • členské príspevky,
 • príjmy na verejnoprospešné práce,
 • dary a subvencie,
 • príjmy zo zbierok usporiadaných s úradným povolením.

2. Nehnuteľný a hnuteľný majetok združenia tvoria:

 

 • majetok nadobudnutý vlastnou činnosťou,
 • darovaný majetok.

3. Zásady hospodárenia:

 

 • Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
 • Združenie hospodári s hnuteľným aj nehnuteľným majetkom.
 • Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu činnosti a rozvoj združenia.
 • V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať doplnkovú aj podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečením cieľov a poslania združenia za účelom trvalej udržateľnosti organizácie a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

Čl. VII
Všeobecné ustanovenia

Zánik združenia je potrebné do 15 dní po skončení likvidácie oznámiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii sa primerane postupuje podľa §70-75 Obchodného zákonníka.


Súvisiace odkazy: O MAS,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Stavanie mája 2012
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem