Spôsob získania informácií
Obecný úrad....
Ako vybaviť....
Odpadové hospodárstvo....
Slobodný prístup k info....
Sťažnosti, žiadosti a petície....
Majetok obce....
Prenájom majetku....
Menšie obecné služby....
Školy a vzdelávanie....
Zdravotníctvo....
Kultúra....
Šport....
Farský úrad
Pošta
Spoločenské organizácie....
Adresár úradov a inštitúcií
Adresár firiem v obci

Dátum pridania: 01.06.2008        Počet zobrazení: 6887          tlačiť článok

Spôsob získania informácií

Dňa 1. januára 2001 vstúpil do platnosti Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií).
V zmysle tohto zákona je Obec Valaská Belá povinná umožniť každému prístup k informáciám, ktoré má k dispozícií a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.
Podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám v Obci Valaská Belá upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2000 o slobodnom prístupe k informáciám.


Miesto, čas a spôsob získania informácií

Miesto a čas:
Informácie možno získať na Obecnom úrade vo Valaskej Belej v úradných dňoch: pondelok, streda, piatok v čase od 8.00 - 11.30 12.00 - 16.00

Spôsob získania informácií:

  • ústne - nahliadnutím do spisu, vyhotovením odpisu, výpisu
  • telefonicky - na tel. číslo:  046 545 81 20 ,  046 545 81 36 
  • elektronickou poštou - obec @valaskabela.sk
  • faxom - na tel. číslo:  046 545 80 24 
  • poštou - na adresu: Obecný úrad, 972 28 Valaská Belá

Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie možno podať písomne do podateľne Obecného úradu vo Valaskej Belej, kancelária č. 8.


 


Súvisiace odkazy: VZN o slobodnom prístupe k informáciám, Sadzobník úhrad za poskytovanie inform., Postup obce pri vybavovaní žiadostí, Sadzobník správnych poplatkov, Zákon č. 211/2000 Z. z.,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem