Prehľad predpisov
Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: 02.06.2008        Počet zobrazení: 7753          tlačiť článok

Prehľad predpisov

Obec Valaská Belá koná a rozhoduje na základe platných právnych predpisov.

Základným právnym predpisom je zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Prehľad ďalších predpisov, podľa ktorých obec Valaská Belá koná a rozhoduje, a ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k samospráve obce:

 • Ústava SR zo dňa 1.9.1992, prijatá ako ústavný zákon č. 460/1992 Zb., v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
 • Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 80/1990 Zb. o voľbách do SNR, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky,
 • Vyhl. MV SR č. 347/1997 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb,
 • Zákon č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • Nar. vlády SR č. 258/1996 Z.z. , ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy, v znení neskorších prepisov,
 • Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších prepisov,
 • Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach,
 • Zákon č. 52/1998 Z.z, o ochrane osobných údajov v informačných systémoch,
 • Vyhl. Č. 155/1998 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe, forme a postupe pri registrácii informačného systému obsahujúceho osobné údaje,
 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov,
 • Nar. vlády č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka,
 • Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekútorský poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov,
 • Nar. vlády č. 100/1993 Z.z. o Obchodnom vestníku, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní), v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách, v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. Č. 64/19973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 63/19973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách,
 • Zákon č. 65/1965 Zb. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov,
 • Nar. vlády č. 223/1998 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov mesta, v znení neskorších predpisov,
 • Nar. vlády č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 195/1991 Zb. o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 10/1993 Z.z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 125/1998 Z.z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok,
 • Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon SNR o pôsobnosti orgánov SSR v sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 290/1994 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o sociálnom zabezpečení,
 • Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 198/1998 Z.z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 94/1963 Zb. o rodine, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov, v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
 • Zákon č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom,
 • Zákon č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe,
 • Zákon č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov,
 • Vyhl. č. 146/1982 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o hlásení a evidencii pobytu občanov,
 • Zákon č. 165/1998 Z.z. o sčítaní obyvateľstva, domov a bytov v roku 2001,
 • Zákon č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 149/1975 Zb. o archívnictve, v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č.73/1990 Zb. o civilnej službe, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
 • Zákon č. 171/1998 Z.z. o prístupe k informáciám o životnom prostredí,
 • Zákon č. 238/1991 Zb o odpadoch, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 327/1996 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov,
 • Vyhl. č. 76/1992 Zb. o programoch odpadového hospodárstva,
 • Nar. vlády č. 605/1992 Zb. o vedení evidencie odpadov,
 • Nar. vlády č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi, v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 19/1996 Z.z., ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg odpadov,
 • Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší), v znení neskorších predpisov,
 • Nar. vlády č. 92/1996 Z.z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší), v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,
 • Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon), v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 287/1994 Zb. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách,
 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
 • Zákon č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave, v znení neskorších predpisov,
 • Vyhl. č. 311/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave,
 • Zákon č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách,
 • Vyhl. č. 90/1997 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o premávke na pozemných komunikáciách, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 274/1993 Z.z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa,
 • Zákon č. 182/1993 Z.z., o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami,
 • Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov.

Súvisiace odkazy: Štatút obce, Starosta, Obecné zastupiteľstvo, Obecná rada, Hlavný kontrolór, Rokovací­ poriadok, Zasadnutia OZ a OR, ZPOZ - Človek človeku, Poslanci OZ, Komisie pri OZ, Všeobecne záväzné nariadenia, Rozpočet obce, Úloha samosprávy, Zásady odmeňovania, Komunitný plán sociálnych služieb,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem