Postup obce pri vybavovaní žiadostí
Obecný úrad....
Ako vybaviť....
Odpadové hospodárstvo....
Slobodný prístup k info....
Sťažnosti, žiadosti a petície....
Majetok obce....
Prenájom majetku....
Menšie obecné služby....
Školy a vzdelávanie....
Zdravotníctvo....
Kultúra....
Šport....
Farský úrad
Pošta
Spoločenské organizácie....
Adresár úradov a inštitúcií
Adresár firiem v obci

Dátum pridania: 01.06.2008        Počet zobrazení: 8352          tlačiť článok

Postup obce pri vybavovaní žiadostí

Postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní podľa zákona o prístupe k informáciám:

Žiadosť o poskytnutie informácií možno podať ústne, písomne, telefonicky, elektronickou poštou a faxom.
Žiadosť o poskytnutie informácií musí obsahovať:

  • adresu prijímateľa žiadosti (Obec Valaská Belá)
  • adresu žiadateľa informácie
  • ktoré informácie požaduje sprístupniť
  • akým spôsobom navrhuje informáciu sprístupniť

Žiadosť, ktorá nemá predpísané náležitosti a v termíne do 10 dní ju žiadateľ podľa poučenia nedoplní, obec žiadosť odloží.
Žiadosť musí byť vybavená do 10 dní od doručenia na obecný úrad.
Zo závažných dôvodov (§ 17 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.) môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o 10 dní. Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne, v oznámení sa uvedú dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrad vo výške nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi poštou.

Ústna žiadosť o poskytnutie informácií podľa zák. NR SR č. 211/2000 Z. z.

Písomná žiadosť o poskytnutie informácií podľa zák. NR SR č. 211/2000 Z. z.

Rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu


Súvisiace odkazy: VZN o slobodnom prístupe k informáciám, Spôsob získania informácií, Sadzobník úhrad za poskytovanie inform., Sadzobník správnych poplatkov, Zákon č. 211/2000 Z. z.,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem