Obec Valaská Belá
Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Novinky a oznamy

10.01.2018 - Miestne dane a poplatok za komunálne odpady - nahlásenie zmien

Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí sa dlhodobo zdržujú v zahraničí, pracujú a sú ubytovaní mimo našej obce a študentom, ktorí sú ubytovaní v študentských domovoch, aby do 31. januára 2018 predložili na obecnom úrade potvrdenie potrebné k uplatneniu úľavy na poplatku za komunálne odpady na rok 2018.
Zároveň upozorňujeme občanov, že po nepredložení dokladov do uvedeného termínu nebude možné vyrubený poplatok za komunálne odpady upraviť.

Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, ktorí podnikajú na území obce sú povinní do 31. januára 2018 správcovi poplatku predložiť Priznanie k poplatku za komunálne odpady za rok 2018.
V prípade nesplnenia si poplatkovej povinnosti správca poplatku na základe zákona č. 582/2004 Z. z. § 81 vyrubí miestny poplatok podľa pomôcok.

Ďalej oznamujeme občanom, ktorí nadobudli v priebehu roku 2017 v katastrálnom území obce Valaská Belá novú nehnuteľnosť – stavbu alebo pozemok, alebo sa na ich pôvodnej nehnuteľnosti zmenil výmer základu dane, príp. nehnuteľnosť predali alebo darovali, sú povinní do 31. januára 2018 podať priznanie k dani z nehnuteľností.

V zmysle všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností na rok 2018 Obec Valaská Belá poskytuje 40% úľavu z daňovej povinnosti na byty a stavby na bývanie vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. Ak si občan, ktorému vznikol nárok na zníženie dane svoje právo ešte neuplatnil, môže tak urobiť najneskôr do konca januára.

Taktiež občan, ktorému nastala zmena v držaní, príp. vo vlastníctve psa je povinný túto zmenu nahlásiť.

Všetky potrebné tlačivá k dani z nehnuteľností a miestnemu poplatku za komunálne odpady sú zverejnené na webovej stránke obce www.valaskabela.sk, prípadne si  ich môžu občania osobne prevziať na obecnom úrade v kancelárií č. dverí 7.Spravodajstvo


Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem