Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: ..          Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 14/2011


Obec Valaská Belá


Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá
o dani za psa
                              
  č.   14/2011


§ 1
Úvodné ustanovenia


Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej podľa §11 ods.4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v v nadväznosti na § 98 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od . 1. januára 2012 daň za psa.


§ 2
Predmet dane


1.Predmetom dane je pes starší ako šesť mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
2.Skutočnosť, že pes nie je predmetom dane, je daňovník povinný správcovi dane preukázať v zdaňovacom období, v rámci oznamovacej povinnosti, na základe príslušných dokladov, ktoré preukazujú danú skutočnosť:
- potvrdenie veterinárnej správy, ktorá vykonáva pokusy na zvieratách na základe akreditácie
- potvrdenie útulku zvierat,
- preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane potvrdenia, že pes má špeciálny
   výcvik   (vodiaci pes pre nevidiacich).
3.Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia nastane skutočnosť, že pes prestane byť predmetom dane podľa § 22 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. daňovník je povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní.

§ 3
Sadzba dane za psa


1.    Ročná sadzba dane za jedného psa  je  5,- €

§ 4
Vznik a zánik daňovej povinnosti dane za psa


1.Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.
2.Ak daňovník nadobudne psa mladšieho ako 6 mesiacov, jeho daňová povinnosť vzniká prvým dňom toho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom pes dosiahol vek 6 mesiacov.
3.Daňová povinnosť zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom tohto psa.

§ 5
Oznamovacia povinnosť dane za psa


1.Daňovník, je povinný oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti najneskoršie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (po nadobudnutí psa staršieho ako 6 mesiacov napr. kúpou, darovaním, osvojením psa atď.).
2.Daňovník je povinný v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane všetky skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky dane najneskoršie do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali, vrátane zmeny adresy daňovníka, zmeny adresy držania, resp. chovania psa a údajov podliehajúcich evidencie psa v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z.
3.Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia (úhyn, eutanázia, predaj, darovanie, odcudzenie psa atď.) a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
4.Daňovník je povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviesť, ak ide o fyzickú osobu, minimálne tieto základné údaje:

- meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ak sa daňovník nezdržuje na adrese trvalého pobytu), rodné číslo, resp. dátum narodenia (ak ide o fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR), DIČ (ak bolo pridelené), kontaktné údaje.
5.Okrem základných údajov daňovníka je v oznamovacej povinnosti daňovník povinný uviesť adresu, kde sa pes trvale zdržiava, chová, resp. adresu prechodného držania psa, dátum, odkedy je vlastníkom, resp. držiteľom psa, dátum narodenia psa, vek psa, popis psa, meno psa, číslo pridelenej známky psa.
6.Zánik daňovej povinnosti je daňovník povinný správcovi dane písomne oznámiť. Okrem základných údajov zánik daňovej povinnosti musí obsahovať dátum zániku, dôvod zániku daňovej povinnosti.

§ 6
Platenie dane za psa


1.Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
2.V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
3.Daň sa môže platiť v hotovosti v pokladni správcu dane, poštovou poukážkou, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave.


§ 7
Záverečné  ustanovenia


Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2012Vyvesené: 15. 12. 2011


Ing. Miloš Cúcik
starosta obce


Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem