Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: ..          Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 10/2012


Obec Valaská Belá

Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá

č. 10/2012


o určení školského obvodu základnej školy a miesta a času zápisu  dieťaťa   na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Valaská Belá, ktorej zriaďovateľom je Obec Valaská Belá


Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej  na základe  ustanovení § 6 ods.1 a  § 11 ods. 4 písm. g) zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych  predpisov a na  základe ustanovenia § 20 ods.3  zákona NR SR č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v platnom znení vydáva  totovšeobecne  záväzné  nariadenie.


§ 1
Úvodné ustanovenia


(1) Obec je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou vo Valaskej Belej.

(2) Školský obvod základnej školy s materskou školou tvorí katastrálne územie obce Valaská Belá.

(3) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa školského zákona, ak tento zákon neustanovuje inak.

(4) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť školský obvod základnej školy  a miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.§ 2
Povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa


(1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode v ktorom má dieťa trvalý pobyt , ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

(2) Zákonný zástupca  dieťaťa je povinný vykonať zápis v období  od 15. januára  do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

(3) Zápis  sa vykoná v Základnej škole vo Valaskej Belej každoročne v čase polročných prázdnin  od 8,00 do 17,00  hod . počas pracovných dní v miestnosti číslo 2, 3, 4.

(4)  Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť tieto údaje :
a)  meno a priezvisko
b) dátum narodenia a miesto narodenia
c)  rodné číslo
d)  národnosť
e)  štátne občianstvo
f)  trvalé bydlisko dieťaťa
g)  meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.


§ 3
Sankcia


(1) Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov dieťaťa a je oprávnená uložiť pokutu až do sumy 331,50 eura v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku.


§ 4
Zrušovacie ustanovenie


Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia obce stráca platnosť
všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2008.


§ 5
Spoločné a záverečné ustanovenia   

(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Valaskej Belej.

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej  dňa  13.12. 2012, schválené Uznesením č.173/2012.

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom  od jeho  vyvesenia na úradnej tabuli obce.Ing. Miloš Cúcik
starosta  obce


Vyvesené na úradnej tabuli: 14. 12. 2012


Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem