Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: ..          Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 10/2011


Obec Valaská Belá


Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Valaská Belá
č. 10/2011
o podmienkach používania miestnych komunikácií
v katastri obce Valaská BeláObec Valaská Belá v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 8 ods. 5 zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto

všeobecne  záväzné  nariadenie§1
Všeobecné ustanovenia


1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade s platnou právnou úpravou používanie miestnych komunikácií, obmedzenie užívania miestnych komunikácií, rozsah povinností subjektov pri vadách, v schodnosti a zjazdnosti miestnych komunikácií.
2)  Toto nariadenie sa vzťahuje a je záväzné pre všetky subjekty dopravy, fyzické osoby, právnické  a fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti produkcie a dopravy ťažkých a nadrozmerných bremien, ktoré používajú a využívajú miestne komunikácie vo vlastníctve, alebo správe Obce Valaská Belá pre svoju činnosť. 
3) Pod miestnymi komunikáciami obce sa rozumejú všeobecne prístupné a užívané cesty s asfaltovým a betónovým povrchom vedúce do jednotlivých miestnych častí obce, zaužívané prístupové poľné cesty so spevneným povrchom do jednotlivých lazov obce  a priestranstvá vo vlastníctve a správe obce, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií (§4b Cestného zákona). Miestne komunikácie na území obce Valaská Belá sú vo vlastníctve obce (§ 3d, ods. 3, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.).
4) Správu miestnych komunikácií vykonáva obec Valaská Belá (§ 3d, ods. 5, písm. d) zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách)
5) Podľa zákona č. 135/1961 Zb. Cestný zákon, § 3d, odsek 6 je obec ako vlastník a správca pozemných komunikácií  povinná pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené.
6) Obec uznáva právo cudzích subjektov na vstup na pozemky obce za účelom ťažby dreva, prevozu ťažkých bremien a nadrozmerných nákladov za dodržania obcou stanovených podmienok a to: každý, ktorý bude používať komunikáciu na horeuvedený účel je povinný splniť si ohlasovaciu povinnosť na obecnom úrade. V opačnom prípade bude obec postupovať podľa ustanovenia §5.


§ 2
Majetok obce a nakladanie s majetkom obce


1) Majetkom obce Valaská Belá sú veci – hnuteľné a nehnuteľné – vo vlastníctve obce
2) Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely – aj miestne komunikácie na celom katastrálnom území obce Valaská Belá – je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom  užívať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
3) Miestne komunikácie v obci Valaská Belá slúžia na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľov obce, jej návštevníkov, hnuteľného a nehnuteľného majetku v ich vlastníctve a na zabezpečenie ich základných životných potrieb.
 
§ 3
Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií


1)    Závady v zjazdnosti miestnych komunikácií je povinný bez prieťahov odstraňovať ich vlastník, resp. správca – t.j. Obec Valaská Belá
2)    Závady v schodnosti odstraňuje vlastník, resp. správca miestnych komunikácií a aj vlastník, resp. správca, alebo užívateľ nehnuteľnosti pokiaľ ide o chodník priľahlý k tejto nehnuteľnosti, ak ide o závady vzniknuté znečistením, snehom, alebo poľadovicou.
Tieto závady musia byť odstránené bez zbytočného odkladu po vzniku závady.

3)    Pri znečistení miestnej komunikácie, ktoré môže spôsobiť alebo spôsobí závadu v zjazdnosti je povinný ten kto takéto znečistenie spôsobil, bez prieťahov ho odstrániť a uviesť miestnu komunikáciu do pôvodného stavu.                                            
Ak tak neurobí, bude znášať všetky náklady spojené s odstránením znečistenia a uvedením komunikácie do pôvodného stavu.                                            
Zároveň bude jeho konanie postihované podľa Zákona č. 135/1961 Zb O pozemných komunikáciách, v znení platných úprav.
4)    Pri poškodzovaní, resp. poškodení miestnej komunikácie, ktoré môže spôsobiť alebo spôsobí závadu v zjazdnosti, je povinný ten, kto to spôsobil, uhradiť vlastníkovi, resp. správcovi miestnej komunikácie všetky náklady spojené s uvedením miestnej komunikácie do pôvodného stavu.
5)    Zároveň bude jeho konanie postihované podľa Zákona č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách, v znení platných úprav.                                         
V tomto prípade je možné dohodnúť sa s obcou aj inak, napríklad odstránením poškodenia miestnej komunikácie na vlastné náklady, poskytnutím finančných prostriedkov, alebo iných naturálnych plnení na účely odstránenia poškodení a podobne.              
6)    Pri zistení poškodenia, poškodzovania, alebo znečistenia vozovky je každý občan povinný túto skutočnosť oznámiť bezodkladne na Obecný úrad vo Valaskej Belej.
7)    Dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto VZN bude vykonávať starosta obce, resp. ním poverený pracovník Obce Valaská Belá.

§ 4
Používanie miestnych komunikácií


1) Obec Valaská Belá stanovuje nasledovné kritéria používania a užívania miestnych komunikácií:
-    každý je povinný zdržať sa konania, ktoré by viedlo k nadmernému preťažovaniu telesa miestnych komunikácií ťažkým mechanizmom, ťahaním bremena šmykom, používaním kovových reťazí na kolesách vozidiel mimo obdobia, kedy je teleso cesty pokryté dostatočne hrubou vrstvou snehu, alebo ľadu, alebo k poškodzovaniu mechanizmom určeným k práci  v teréne (pásové vozidlo),
-    každý je povinný zdržať sa zásahov do majetku obce, spočívajúcich v jeho znečistení,  poškodzovaní a znehodnocovaní,
-    každý je povinný zdržať sa zásahov do telesa miestnej komunikácie,
-    každý vlastník je povinný odstrániť svoje stromy a vetvy svojich stromov zasahujúcich  nad hranicu telesa miestnej komunikácie,
-    každý je povinný ochraňovať majetok obce – aj miestne komunikácie,
-    každý je povinný používať miestne komunikácie v súlade s platnou právnou úpravou a úpravami stanovenými obcou.

2) Nerešpektovanie týchto základných pravidiel so sebou nesie zodpovednosť jednotlivých subjektov, najmä možnosť a právo Obce postupovať podľa ustanovení paragrafu 22a, 22b a 22c, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení platných úprav, uplatniť sankcie. 
3) Obmedzenie sa nevzťahuje na jednorazové prevezenie stavebného materiálu alebo iného materiálu prípadne hnuteľných vecí do domácnosti. Tým nie je dotknutá povinnosť rešpektovať dopravné značky.

§ 5
Sankcie

Za porušenie ustanovení v  uloží správca komunikácií pokutu podľa ustanovení §22a, §22b a §  22c zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení platných úprav.

§ 6
Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Valaskej Belej dňa 27.10.2011 2011 uznesením č. 138/2011.

2) Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2011 nadobúda účinnosť dňom 12. 11. 2011.
Vyvesené po schválení OZ bolo dňa 28. 10. 2011. Zvesené bolo dňa 14. 11. 2011.

3) Podľa tohto Všeobecne záväzného nariadenia sú povinné postupovať všetky dotknuté subjekty dňom jeho účinnosti.
Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem