Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: ..          Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 08/2011


Obec Valaská Belá
Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Valaská Belá


č. 8/2011


ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku v školskom klube detí pri základnej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni základnej školy a školskej jedálni materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2008


Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, s použitím § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 115ods. 5, § 140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto


všeobecne záväzné nariadenie:


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku v školskom klube detí pri základnej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni základnej školy a školskej jedálni materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá v znení všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2008, 2/2009 a 5/2009, 5/2010 a 3/2011 sa mení takto:


1. v § 4 ods. 3 sa v školskej jedálni pri základnej škole určuje finančná suma príspevku za stravovanie nasledovne:
„Školská jedáleň pri základnej škole
• stravníci od 6-11 rokov obed € 0,95
• stravníci od 11-15 rokov obed € 1,01
• stravníci od 15 -18/19 rokov obed € 1,12

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 31. 8. 2011 uznesením č. 113/2011
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia.

Vyvesené: 1. 9. 2011

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce


Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem