Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: ..          Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 08/2010


Obec Valaská Belá

Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá

č.  8/2010

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení na území Obce Valaská BeláObecné zastupiteľstvo Obce Valaská Belá vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, s použitím ustanovení § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, ustanovení § 19 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanovení § 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto


všeobecne záväzné nariadenie:


§ 1
Predmet úpravy


Obec Valaská Belá všeobecne záväzným nariadením určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka1) základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce, ktoré sú na základe rozhodnutia MŠ SR zaradené do siete škôl a školských zariadení MŠ SR..2)
 

§ 2
Príjemca dotácie


Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je
a)    obec za materskú školu a školské zariadenia bez právnej subjektivity,
b)    základná škola  s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá za školské zariadenia pri nej zriadené – školský klub detí a školské stredisko záujmových činností (ďalej len ŠKD a ŠSZČ),
c)    základná umelecká škola v zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má sídlo na území obce Valaská Belá, ak o dotáciu požiada.

§ 3
Výška a účel dotácie


1)    Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a  mzdy na žiaka/dieťa materskej školy a školských zariadení – ŠKD a ŠSZČ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
2)    Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy inej právnickej a fyzickej osoby je určená v prílohe č. 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
3)    Prijímateľ dotácie  podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov  základnej umeleckej školy, materskej školy, školských zariadení so sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.

4)    V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31. 12.  príslušného kalendárneho roku.

§ 4
Termín a spôsob poskytovania dotácie


Obec poskytuje príjemcovi podľa § 2 tohto nariadenia dotáciu mesačne vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok do 25. dňa príslušného mesiaca.


§ 5
Záverečné ustanovenia


Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy.


§ 6
Účinnosť nariadenia1)    Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Valaskej Belej dňa 18. 11. 2010 uznesením číslo 57/2010.
2)    Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia na obecnej tabuli.


V obci vyvesené: 19. 11. 2010

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce_________________________________________________________________________

1)    ust.. § 6 ods.12 písm. d) zákona NR SR č .596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
2)    § 15 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov
3)    ust. § 6 ods. 12 písm. b). zákona NR SR  č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
4)    napr. ust. § 31 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správyPríloha č. 1  k VZN  Obce Valaská Belá 8/2010Dotácia na rok 2011 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Kategória škôl a školských zariadení    Dotácia na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka v eurách
Materská škola Valaská Belá 329                                     1 200
Školský klub detí pri ZŠ Valaská Belá                                  750
Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Valaská Belá      110
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ Valaská Belá           150Príloha č. 2  k VZN  Obce Valaská Belá 8/2010Dotácia na rok 2011 na prevádzku a mzdy na žiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti súkromnej PO a FO


Kategória škôl a školských zariadení    Dotácia na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka v eurách
Základná umelecká škola Valaská Belá                   60


Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem