Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: ..          Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 08/2008


Obec Valaská Belá

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Valaská Belá
č. 8/2008


ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhrade za túto službu v znení VZN č. 7/2004

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej, na základe samostatnej pôsobnosti, podľa čl. 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky, § 6 Zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a s použitím zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. v platnom znení vydáva toto


v š e o b e c n e     z á v ä z n é     n a r i a d e n i e :

 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Valaská Belá č. 1/2003 o poskytovaní opatrova-teľskej služby a úhrade za túto službu v znení VZN č. 7/2004 sa mení nasledovne :


Čl. IV.
VYMEDZENIE ÚKONOV OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY A VÝŠKY ÚHRAD
ZA TIETO ÚKONY

1.Nevyhnutné životné úkony:
a)bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri
obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík a z vozíka
na lôžko a z lôžka, pomoc pri použití WC      0,23 €/deň
b)  kúpanie, vrátane umytia vlasov                0,33 €/deň
c)  donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla,
pomoc pri podávaní jedla a pri pití      0,30 €/deň
d)  dohľad          0,43 €/deň
e)  starostlivosť a výchova nahradzujúca prirodzené rodinné
prostredie         0,83 €/deň

2.Nevyhnutné práce v domácnosti:
a)donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody,
kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie     0,30 €/deň
b)nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou
domácnosti         0,50 €/deň
c)   práce spojené s udržiavaním domácnosti      1,66 €/deň
d)   príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu, alebo
       večere           0,66 €/deň
e)   pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej a ostatnej bielizne     0,23 €/deň

3.Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím
a)sprievodom:
- na lekárske vyšetrenie        0,33 €/deň
- na vybavovanie úradných záležitostí      0,50 €/deň
- do školy, zo školy      
- do zamestnania, zo zamestnania         0,17 €/deň
- na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a iné
  verejné podujatia         0,33 €/deň
b)   predčítavanie textu pre nevidiacich      bezplatne


Toto VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli na verejné pripomienkovanie dňa 24. 11. 2008 a schválené Obecným zastupiteľstvom vo Valaskej Belej dňa 11 . 12. 2008.
VZN  nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

 

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce


Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Belianske fašiangy 2012
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem