Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: ..          Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 07/2012


Obec Valaská Belá


Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá


č.  7/2012
o dani za nevýherné hracie prístroje


Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 59 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o dani za nevýherné hracie prístroje.


§ 1
Základné ustanovenie


Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na zákon               č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2013 daň za nevýherné hracie prístroje.

§ 2
Sadzba dane


Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je:
a)    140 € za veľké nevýherné hracie prístroje (napr. bowling)
b)    40 € za malé a stredné nevýherné hracie prístroje (napr. biliard, gulečník, stolný futbal, šípkové automaty, flippery )

§ 3
Oznamovacia povinnosť a platenie dane


1. Podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti sú uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia. Daňovník je povinný v oznámení vzniku daňovej povinnosti za nevýherné hracie prístroje (ďalej len „prístroje“) uviesť:
- meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodný názov právnickej osoby,
- adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby,
- rodné číslo fyzickej osoby (fyzická osoba je povinná pri styku so správcom dane uvádzať rodné 
  číslo), IČO právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom,
- kontaktné číslo telefónu, faxu,
- miesto (adresa) prevádzkovania prístroja,
- názov (druh) a počet prístrojov,
- dátum začatia prevádzkovania prístroja,
- dátum ukončenia prevádzkovania prístroja,
- výrobné číslo prístroja, číslo registrácie prístroja,
- dátum a miesto, vlastnoručný podpis a pečiatka daňovníka.

2.  Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov a viesť evidenciu nevýherných hracích prístrojov minimálne v rozsahu:
a)    označenie prevádzkovateľa,
b) kontakt na prevádzkovateľa,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
d) výrobné číslo a číslo registrácie nevýherného hracieho prístroja.

3. Daňovník môže daň za nevýherné hracie prístroje zaplatiť poštovým poukazom, alebo v hotovosti do pokladne Obce Valaská Belá alebo prevodom na účet Obce Valaská Belá. Pre správne smerovanie platby je daňovník povinný správne uviesť platobné náležitosti, najmä variabilný symbol.

§ 4
Správa dane


1. Správu dane za nevýherné hracie prístroje na území Obce Valaská Belá vykonáva Obec Valaská Belá.

§ 5
Záverečné ustanovenia


1. Pokiaľ v tomto Všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

2. Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Belá sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani za nevýherné hracie prístroje uznieslo dňa 13. 12. 2012.

§ 6
Účinnosť


Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Vyvesené dňa: 14. 12. 2012


príloha č. 1 k VZN č. 7/2012: Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti za nevýherné hracie prístroje


Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem