Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: ..          Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 07/2010


Obec Valaská Belá


Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá


č. 7/2010

o dani z nehnuteľností
na kalendárny rok 2011

Obec Valaská Belá v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2 a § 103 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov   ustanovuje


§ 1
ZÁKLADNÉ  USTANOVENIE1. Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2011 daň z nehnuteľností.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Valaská Belá v zdaňovacom období roku 2011.DAŇ Z POZEMKOV
§ 2

Základ dane

    Správca dane ustanovuje na území obce Valaská Belá hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2  za:
a)    lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške 0,05 €/ m2,
b)    rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,05 €/ m2.


§ 3
Sadzba dane1.    Správca dane na území obce Valaská Belá určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady: 0,50 % zo základu dane,
b) trvalé trávne porasty: 0,75 % zo základu dane,
c) záhrady: 0,70 % zo základu dane,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy: 0,80 % zo základu dane,
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky vodné plochy: 0,60 % zo základu dane,
f) zastavané plochy a nádvoria: 0,70 % zo základu dane,
g) stavebné pozemky: 0,15 % zo základu dane,
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov: 0,70 % zo základu dane.


DAŇ ZO STAVIEB
§ 4
Sadzba dane1.    Správca dane na území obce Valaská Belá určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške:

a) 0,070 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,060 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,400 €  za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 0,170 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
e) 0,500 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu,
f) 0,850 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g) 0,170 € za ostatné stavby.

2.     Správca dane určuje pri  viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,03 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

DAŇ Z BYTOV
§ 5
Sadzba dane1.    Ročná sadzba dane z bytov za byt na území obce Valaská Belá je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu nachádzajúceho sa v bytovom dome 0,070 €.

2.    Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory na území obce Valaská Belá je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome 0,070 €.


§ 6
Oslobodenie od dane a zníženie dane


1.    Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške:

a) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
b) 50 % z daňovej povinnosti na byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
c) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
d) 50 % z daňovej povinnosti na byty vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

2.    Správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na zníženie daňovej povinnosti je viac ako 70 rokov.


§ 7
Vyrubovanie dane1.    Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3 € nebude vyrubovať ani vyberať.


§ 8
Platenie dane


1.    Správca dane na rok 2011 určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.


§ 9
Záverečné ustanovenie1.    Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Valaská Belá č. 4/2009 zo dňa 15. 12. 2009.

2.    Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností na rok 2011 uznieslo dňa 18. novembra 2010.


§ 10
ÚčinnosťToto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Vo Valaskej Belej dňa 18. novembra 2010


Ing. Jozef Mulinka
starosta obceVyvesené: 19. 11. 2010
Zvesené:


Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Stavanie mája
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem