Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: ..          Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 06/2013


Obec Valaská Belá

Obec Valaská Belá v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.) a ustanoveniami § 77 -   § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 582/2004 Z. z.)

vydáva

Všeobecne  záväzné  nariadenie Obce  Valaská  Belá č. 6/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


§ 1
Úvodné ustanovenie


1. Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej podľa § 11 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ukladá s účinnosťou od 1. januára 2014 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) sadzbu a určenie poplatku,
b) podmienky na vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku,
c) podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku, znížení alebo odpustení poplatku.

§ 2
Sadzba poplatku


1. Správca dane Obec Valaská Belá (ďalej len „správca dane“) stanovuje sadzbu poplatku     0,0493 € za osobu a kalendárny deň.
2. Správca dane ustanovuje v zmysle § 79 ods. 4 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. hodnotu koeficientu 1.


§ 3
Určenie poplatku


1. Poplatok sa určuje na jeden kalendárny rok:
a) ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 77 odsek 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c).
2. Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet
a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 1, a
b) priemerného počtu miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby.


§ 4
Oznamovacia povinnosť


Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik a zánik poplatkovej povinnosti a zmeny skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie poplatku do 30 dní odo dňa zmeny, vzniku alebo zániku poplatkovej povinnosti.


§ 5
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku


1. Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
Podmienkou pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti je zaniknutie dôvodu spoplatnenia (napr. zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností, zrušenie prevádzky a pod.).
Podkladom pre vrátenie poplatku je splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 80 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.

2. Obec zníži sadzbu poplatku na 10 € alebo poplatok odpustí pre poplatníka, ak poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce alebo sa počas celého zdaňovacieho obdobia nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.

2. 1 Akceptovateľné doklady sú najmä:
•    pracovné víza,
•    potvrdenie o štúdiu,
•    potvrdenie o ubytovaní študentov vydané v tom roku, v ktorom sa poskytuje úľava,
•    doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí alebo potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia,
•    potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí,
•    potvrdenie zamestnávateľa vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje úľava,
•    vo výnimočných prípadoch je možné predložiť úradne overené čestné prehlásenie.

Ak potvrdenie nie je v slovenskom alebo v českom jazyku je potrebné k dokladom priložiť aj úradne overené čestné prehlásenie.

2. 2 V prípade, že podmienka na zníženie poplatku pretrváva aj v ďalšom zdaňovacom období, je potrebné predložiť doklady pre zníženie za každé zdaňovacie obdobie.

3. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.


§ 6
Záverečné ustanovenia


1. Pokiaľ v tomto Všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

2. Spôsob a podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Valaská Belá upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 1/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 3/2001 o odpadoch.

3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 6/2012 zo dňa 13. 12. 2012.


§ 7
Účinnosť


Na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej uznieslo dňa 12. decembra 2013 uznesením č. 115/2013 a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

 

príloha č. 1: Žiadosť o zníženie/odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a DSO

príloha č. 2: Žiadosť o vrátenie miestneho poplatku za komunálne odpady a DSO

príloha č. 3: Harmonogram pristavenia a vývozu veľkoobjemných kontajnerov v obci Valaská Belá na rok 2014Vyvesené:  16. 12. 2013
Zvesené: 31. 12. 2013


Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem