Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: ..          Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 06/2012


Obec Valaská Belá

Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá

č.  6/2012

o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady


Úvodné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje s účinnosťou od 1. januára 2013 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č.  /2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 1
Predmet poplatku


Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

§ 2
Poplatník


Poplatníkom je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v obci na účel podnikania.

§ 3
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti


1. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v  § 2 tohto nariadenia, a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

§ 4
Sadzba poplatku


1. Obec Valaská Belá stanovuje sadzbu poplatku nasledovne:

a) pre poplatníka podľa § 2 ods. 2 a) je paušálny poplatok:
•    0,0493 €/kalendárny deň pokiaľ poplatník platí poplatok podľa počtu dní (prisťahovaní a narodení obyvatelia)
•    18 €/rok pre poplatníka, ktorý je povinný platiť poplatok na celý rok
•    30 €/rok pre vlastníkov a užívateľov (FO) nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie alebo individuálnu rekreáciu, pokiaľ nie je k tejto nehnuteľnosti prihlásený na trvalý alebo prechodný pobyt
b) pre poplatníka podľa § 2 ods. 2 b) a c) je poplatok 20 €/rok podľa priemerného počtu osôb v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať.
Do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt.

§ 5
Určenie poplatku


Obec určuje poplatok v uvedenej výške na príslušný kalendárny rok.

§ 6
Zníženie poplatku


1. Obec zníži sadzbu poplatku pre poplatníka uvedeného v § 2 tohto nariadenia a to fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na 10 €, ak poplatník preukáže, že:

a) sa v určenom období dlhodobo, t.j. 6 po sebe nasledujúcich mesiacov zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Poplatník je povinný uvedené skutočnosti ohlásiť najneskôr do 31. 8. príslušného kalendárneho roka,
b) z dôvodu štúdia alebo výkonu zamestnania je ubytovaný mimo územia trvalého pobytu. Ak poplatník požaduje zníženie poplatku, predloží do 31. 1. príslušného kalendárneho roka doklady, ktoré odôvodňujú zníženie poplatku,
c) sa v obci nezdržiaval viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní a predloží doklad o zaplatení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v inej obci, ktorý platí na základe trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na celý kalendárny rok. Žiadosť o zníženie poplatku s dokladom o zaplatení predloží správcovi do 31. 5. príslušného kalendárneho roka.

2. Ak poplatník spĺňa viac podmienok uvedených v §9 tohto nariadenia, poskytne mu správca poplatku úľavu len z jedného dôvodu.

3. Akceptovateľné doklady k zníženiu poplatku:
•    pracovné víza,
•    potvrdenie o štúdiu,
•    potvrdenie o ubytovaní študentov vydané v tom roku, v ktorom sa poskytuje úľava,
•    doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí alebo potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia,
•    potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí,
•    potvrdenie zamestnávateľa vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje úľava,
•    vo výnimočných prípadoch je možné predložiť úradne overené čestné prehlásenie,
•    potvrdenie o úhrade poplatku v inej obci. 

Ak potvrdenie nie je v slovenskom alebo v českom jazyku je potrebné k dokladom predložiť aj úradne overené čestné prehlásenie.

4. V prípade, že podmienky na zníženie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom období, je potrebné predložiť doklady pre zníženie za každé zdaňovacie obdobie.

§ 7
Odpustenie poplatku


1. Obec poplatok odpustí v plnej výške poplatníkovi uvedenému v § 2 tohto nariadenia a to fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a ktorá:

a) sa počas kalendárneho roka zdržiava na území obce menej ako 30 dní a 2 a viac rokov je mimo územia našej obce z dôvodu pobytu v zahraničí (napr. pracovný pobyt, študijný pobyt),
b) sa z dôvodu výkonu trestu zdržiava počas celého určeného obdobia mimo územia obce,
c) sa z dôvodu správy farnosti počas celého určeného obdobia zdržiava mimo územia obce,
d) je umiestnená v domove alebo ústave sociálnej starostlivosti alebo v obdobnom zariadení mimo územia obce,
e) je dieťa do 12 rokov žijúce s rodičom v zahraničí.

2. Ak poplatník požaduje odpustenie poplatku, predloží do 31. 1. 2013 doklady, ktoré odôvodňujú odpustenie poplatku. Podmienky uvedené v bode 1 musí poplatník spĺňať na celé určené obdobie.
3. Akceptovateľné doklady k odpusteniu poplatku:
•    pracovné víza,
•    potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
•    doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí alebo potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia,
•    potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí,
•    potvrdenie farského úradu,
•    potvrdenie o výkone trestu,
•    potvrdenie o umiestnení klienta v ústave sociálnej starostlivosti alebo v obdobnom zariadení mimo územia obce.

Ak potvrdenie nie je v slovenskom alebo v českom jazyku je potrebné k dokladom predložiť aj úradne overené čestné prehlásenie.
   
4. Obec Valaská Belá odpustí poplatok pre poplatníka fyzickú osobu, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nebytový priestor, objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha a nemá na území obce trvalý ani prechodný pobyt v plnej výške.

§ 8
Záverečné ustanovenia


1. Pokiaľ v tomto Všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Valaská Belá č. 11/2011 zo dňa 24. 11. 2011.

3. Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Valaská Belá uznieslo dňa 13. 12. 2012.

§ 9
Účinnosť


Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Vyvesené: 14. 12. 2012


Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem