Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: ..          Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 05/2012


Obec Valaská Belá

Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá

č. 5/2012

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
vypracovaný v súlade so zákonom NR SR -  č.  131/2010 Z. z. o pohrebníctve


Tento ,,Prevádzkový poriadok“ pre pohrebisko (ďalej len „prevádzkový poriadok“) upravuje pôsobnosť  obce Valaská Belá, ako prevádzkovateľa   pohrebísk (ďalej len „prevádzkovateľ“), práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami a s prevádzkovaním pohrebísk a návštevníkov pohrebísk sa mení takto:Príloha č. 1  k  VZN č.     9/2011,
ktorým sa ustanovuje Prevádzkový poriadok pohrebiska
obce Valaská Belá


C e n n í k     s l u ž i e b

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na svojom zasadnutí konanom dňa 13. 12. 2012 zmenilo stanovené poplatky za služby v obecnom cintoríne uznesením číslo 152/2012 nasledovne:

Poplatky za služby v obecnom cintoríne:
Vykopanie a zasypanie hrobu - 160 cm                                   163,- €
Vykopanie a zasypanie prehĺbeného hrobu 220 cm                   203,- €


Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1. januára 2013.

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Vyvesené: 14.12.2012


Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Silvester 2011
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem