Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: ..          Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 05/2009


Obec Valaská Belá

Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá


č. 5/2009

 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku v školskom klube detí  pri základnej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a  podmienky úhrady v školskej jedálni základnej školy a školskej jedálni materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2008, 2/2009.

 

      Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, s použitím § 28 ods. 5,  § 114 ods. 6, § 115ods. 5, § 140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto

 


všeobecne záväzné nariadenie:


      
  Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku v školskom klube detí pri základnej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a  podmienky úhrady v školskej jedálni základnej školy a školskej jedálni materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá v znení všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2008 a 2/2009 sa mení  takto:


     1. v § 1 sa ods. 1  znie:


„(1)  Obec Valaská Belá v zmysle § 28 ods. 6 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v platnom znení (školského zákona) ako zriaďovateľ Materskej školy vo Valaskej Belej, určuje pre zákonného zástupcu dieťaťa výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na 10,- €  za jedno nezaopatrené dieťa mesačne.“

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa  15. 12. 2009 uznesením č. 43/2009.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia.

 

Ing. Jozef Mulinka
starosta  obce

 

Toto VZN bolo zverejnené vyvesením dňa 16. 12. 2009


 


Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem