Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: ..          Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 05/2008Obec Valaská Belá

Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá

č. 5/2008

o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností
na území obce Valaská Belá

 

Obec Valaská Belá v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2, § 12 ods. 1, 2 a 3, § 16 ods. 1, 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2 a § 103 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov    u s t a n o v u j e

§ 1
ZÁKLADNÉ  ustanovenie


1. Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  z a v á d z a   s účinnosťou od 1. januára 2009 daň z nehnuteľnosti.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Valaská Belá v zdaňovacom období roku 2009.

Čl. 1
DAŇ Z POZEMKOV
§ 2
Základ dane


1.Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2  uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2.Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

3.Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

4.Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
Ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom, správca dane stanovuje základ dane 0,05 €/m2.

5.Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


§ 3
Sadzba dane


1.Správca dane na území celej obce Valaská Belá určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady  0,50 % zo základu dane,
b) trvalé trávne porasty     0,75 % zo základu dane,
c) záhrady       0,70 % zo základu dane,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,80 % zo základu dane,
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
    vodné plochy      0,60 % zo základu dane,
f) zastavané plochy a nádvoria    0,70 % zo základu dane,
g) stavebné pozemky     0,15 % zo základu dane,
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov  0,70 % zo základu dane.

 

Čl. II
DAŇ ZO STAVIEB
§ 4
Sadzba dane


1.Správca dane na území celej obce Valaská Belá určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške:

a) 0,066 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,056 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,398 €  za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 0,166 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
e) 0,497 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu,
f) 0,829 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g) 0,166 € za ostatné stavby.

2.  Pri  viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 0,03 € za každé ďalšie podlažie (nadzemné aj podzemné) okrem prvého nadzemného podlažia.


Čl. III
DAŇ Z BYTOV
§ 5
Sadzba dane


1.Správca dane na území celej obce Valaská Belá určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške:

0,066 €  za byty,
0,066 €  za nebytové priestory.

 

Čl. IV
§ 6
Oslobodenie od dane a zníženie dane

1.Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov (§ 17 ods. 3 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) takto:
- 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov,
- 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,
ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

2.Správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na poskytnutie zníženia dane zo  stavieb a bytov  podľa § 17 ods. 3 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, je 70 rokov.


Čl. V
§ 7
Platenie dane


1.Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

2.Vlastník nehnuteľnosti, ktorý v priebehu roka  vydraží nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľnosti, zaplatí pomernú časť ročnej dane za rok začínajúc mesiacom nasledujúcom po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol.


Čl. VI
§ 8
Záverečné ustanovenia


1.Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská Belá toto všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti na rok 2009 schválilo uznesením č. 28/2008 dňa 11. 12. 2008.

2.Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2009.

3.Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN obce Valaská Belá č. 2/2007 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Valaská Belá.


Vo Valaskej Belej dňa 21. 11. 2008

 

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

 


Vyvesené dňa: 26. novembra 2008
Zvesené dňa:  11. decembra 2008


Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem