Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: ..          Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 04/2011


Obec Valaská Belá
Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Valaská Belá

 

č. 4/2011

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 8/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení na území Obce Valaská Belá

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská Belá vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, s použitím ustanovení § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, ustanovení § 19 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanovení § 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie:

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 8/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení na území Obce Valaská Belá sa mení a dopĺňa takto:

 
1. V § 3 sa vypúšťa bod 4).
2. Za § 3 sa dopĺňa § 3a v tomto znení:
㤠3a
Zúčtovanie dotácie
1) Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku, ktorému bola dotácia poskytnutá podľa § 2, je povinný dotáciu zúčtovať s Obcou Valaská Belá štvrťročne k 31. 3., 30.6., 30.9. a 31.12. príslušného roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá spôsobom, ktorý mu určí poskytovateľ.
2) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31. 12.
príslušného kalendárneho roku.“

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 31. 8. 2011 uznesením č. 112/2011
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia

Vyvesené: 1.9.2011

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce


Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Beh na Vtáčnik
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem