Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: ..          Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 03/2013Obec Valaská Belá
Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Valaská Belá

č. 3/2013

o vymedzení miesta na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej v súlade s § 6 ods. 1 a § 11, ods. 4 písm. g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 303/2001 Zb. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku znení neskorších predpisov  v y d á v a   toto

v š e o b e c n e   z á v ä z n é   n a r i a d e n i e .


§ 1

Počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013, ktorá sa začína 17 dní a končí 48 hodín  pred začiatkom volieb, ktoré sa budú konať 09. novembra 2013, sa volebné plagáty môžu vylepovať na verejných priestranstvách v obci len na miestach vyhradených obcou a v súlade s § 27 ods. 2 zákona SNR č. 303/2001 Zb. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.


§ 2


Obec Valaská Belá vymedzuje miesta na vylepovanie volebných plagátov na čas volebnej kampane nasledovne:
1. Verejná tabuľa na námestí obce
2. Obecné skrinky pre verejné oznamy na námestí obce
Vyhradená plocha na uvedených miestach je určená pre kandidátov a kandidujúce politické strany vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013.


§ 3


Po skončení volieb je každý kandidát a kandidujúca strana, ktorá použila vymedzené priestory na lepenie plagátov povinná v termíne do 30.11.2013 odstrániť všetky plagáty.


§ 4

Dodržiavanie tohto všeobecne záväzného nariadenia obce budú kontrolovať poslanci Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej a starosta obce. Za porušenie tohto VZN Obce Valaská Belá môže byť kandidátom a kandidujúcim stranám uložená pokuta podľa  zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


§ 5

(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaská Belá bol vyvesený na verejné pripomienkovanie  dňa  11. 9. 2013.

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo a schválilo ho Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej dňa  26. 9. 2013 uznesením č. 73/2013.

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Valaská Belá dňa 27. 9. 2013 a zvesené dňa 14. 10. 2013.

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia.


Vo Valaskej Belej dňa 27. 9. 2013


Ing. Miloš Cúcik
starosta obce


Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem