Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: ..          Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 03/2011Obec Valaská BeláVšeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá


č. 3/2011
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku v školskom klube detí  pri základnej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a  podmienky úhrady v školskej jedálni základnej školy a školskej jedálni materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2008.      Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, s použitím § 28 ods. 5,  § 114 ods. 6, § 115ods. 5, § 140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie:


       Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku v školskom klube detí pri základnej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a  podmienky úhrady v školskej jedálni základnej školy a školskej jedálni materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá v znení všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2008, 2/2009 a 5/2009 a 5/2010 sa mení  takto:


1. v § 4 ods. 3 sa v školskej jedálni pri materskej škole určuje finančná suma príspevku za stravovanie v školskej jedálni  nasledovne:


„Školská jedáleň pri materskej škole
•    stravníci od 2-6 rokov:        

desiata                      0,30 €
obed                         0,66 €                                   
olovrant                    0,23 €
Spolu                       1,19 €“
Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa  31. 3  2011  uznesením č. 40/2011

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia.

Vyvesené: 1. 4. 2011Ing. Miloš  C ú c i  k
starosta  obceSlovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem