Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: ..          Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 03/2010


                  Obec Valaská Belá


Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaská Belá  č. 3/2010Obecné zastupiteľstvo obce Valaská Belá  podľa § 5 ods. l zákona NR SR 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6 odst.1, § 11 odst.3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení – trhovom poriadku (ďalej len trhový poriadok).

 

Trhový poriadok


§ 1
Úvodné ustanovenieTento trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v katastrálnom území obce Valaská Belá – na tržnici.

§ 2
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach


Na trhových miestach môžu predávať výrobky a poskytovať služby:
a)    fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie
b)    fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plody

§ 3
Povolené druhy predávaných výrobkov na trhových miestach


Na tržnici je povolený predaj týchto výrobkov:
a)    ovocie a zelenina, lesné plody
b)    kvetiny
c)    drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky

§ 4
Povolené druhy poskytovaných služieb


Na trhovom mieste možno poskytovať tieto služby:
a)  brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
b)  oprava dáždnikov
c)  oprava obuvi
d)  oprava tašiek
e)  oprava športových potrieb

§ 5
Ambulantný predaj


V obci je možný ambulantný predaj a to len v tom prípade, že prevádzkové možnosti neumožňujú predaj z trhového miesta.

§6
Zákaz predaja

Na trhových miestach sa zakazuje predávať:
a)  zbrane a strelivo
b)  výbušniny a pyrotechnické výrobky
c)  tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť
d)  tabak a tabakové výrobky
e)  lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
f)   jedy, omamné a psychotropné látky
g)  lieky
h)  automobily, motocykle
i)   chránené druhy rastlín a živočíchov, nebezpečné živočíchy
j)   mäso, mlieko a výrobky z nich z domácej produkcie, domácky vyrobené víno a destiláty ako aj ďalšie domáce potravinové produkty (kompóty, sirupy, konzervy, pečivo, polotovary a pod.), ktoré nespĺňajú podmienky ustanovené osobitným predpisom.

§ 7
Podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb


1.  Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.

3. Na trhovom mieste môže oprávnená fyzická osoba a právnická osoba predávať výrobky a poskytovať služby len na základe povolenia obce, ktoré nahrádza doklad o zaplatení za užívanie verejného priestranstva – trhového miesta. Tento je potrebné uhradiť pred zahájením predaja na obecnom úrade.

4. Predávajúci na trhovom mieste je povinný pri úhrade predložiť doklad o oprávnení na podnikanie, prípadne potvrdenie obce, že predávajúci je vlastníkom pozemku – záhrady, zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb a preukaz totožnosti.

5. Predávajúci je povinný označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou. Jednotková cena nemusí byť vyznačená ak je zhodná s predajnou cenou. Výrobok predávaný na množstvo sa označuje len jednotkovou cenou.

6. Na trhovom mieste je zakázané predávať nekvalitný tovar a tovar, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo jeho pôvod.

§ 8
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas

Za trhové dni v týždni sa určuje

-  pondelok, utorok, streda. štvrtok a piatok v  čase od 8,00  -  17.00 h
-  sobota, nedeľa v čase od 7,00 – 12,00 h
(predaj počas víkendu je povolený len po zaplatení dane za trhové miesto vopred, počas  pracovných dní).


Príležitostné trhy na trhovisku sú určené: v deň konania hodov, počas veľkonočných sviatkov, v predvianočnom období, počas obecných a kultúrnych slávností.

- počas príležitostných trhov je možné na tržnici okrem povolených výrobkov predávať:
spotrebné výrobky, textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierové výrobky, kozmetika, drogéria, športové potreby, hračky.


§ 9
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po skončení predaja1. Na trhových miestach môžu fyzické a právnické osoby predávať len čisté výrobky, pri predaji dodržiavať čistotu a hygienu predávaných výrobkov, ako aj čistotu a hygienu predávajúceho a poskytujúceho služby.

2. Fyzické osoby a právnické osoby predávajúce výrobky a poskytujúce služby sú povinné na trhovom mieste počas predaja výrobkov a poskytovania služieb udržať používané miesto v čistote. Po ukončení predaja zanechať predajné  miesto čisté a upratané.


§ 10
Daň za trhové miesto


Predávajúci na trhovom mieste sú povinní zaplatiť nasledovnú daň:
a)    7,00 € na deň za užívanie jedného trhového miesta na trhovisku
b)    4,00 € na deň za ambulantný predaj


§11
Sankcie


V prípade porušenia ustanovení tohto trhového poriadku sú orgány dozoru oprávnené:
a)  ukladať  pokuty do výšky 330 € podľa zákona č. 369/1990 v platnom znení
b)  podať príslušnému správnemu orgánu návrh na začatie priestupkového konania
c)  vykázať predávajúceho z trhového miesta

§ 12
Záverečné ustanovenia


1. Dozor nad dodržiavaním tohto trhového poriadku sú oprávnení vykonávať:
starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obce, príslušné orgány štátnej správy.


2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce – trhovom poriadku sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Valaská Belá dňa 19. 8. 2010 uznesením č. 54/2010


§ 13
Účinnosť


Tento trhový poriadok nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli obce.

Ing. Jozef Mulinka
starosta  obce

 

Zverejnené dňa 20. 8. 2010


Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem