Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: ..          Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 03/2009


Obec Valaská Belá

Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá

č.  3/2009


o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Valaská Belá

 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  vydáva pre územie obce Valaská Belá toto


všeobecne záväzné nariadenie


ÚVODNÉ  USTANOVENIE
§ 1

1. Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 01. januára 2010 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Čl. I
§ 2
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

2. Poplatok za komunálne odpady platí poplatník, ktorým je:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v obci na účel podnikania.

3. Ak má osoba v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu.

4. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom ak na jeho základe:

a) užíva priestory nehnuteľností vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľností, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník,
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.


§ 3
Platiteľ poplatku


1. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie sa iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.

2. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v článku I., § 2 a § 5.

§ 4
Sadzba poplatku

1. Na území obce sa uplatňuje poplatok: za osobu a kalendárny deň (tzv. paušálny poplatok).

2. Sadzba poplatku je:
a) pre poplatníka podľa čl. I, § 2 ods. 2 a)
0,043 € za osobu a kalendárny deň, pokiaľ poplatník platí poplatok podľa počtu kalendárnych dní (prisťahovaní obyvatelia),
b) pre poplatníka podľa čl. I, § 2 ods. 2 a)
16,50  €  na osobu a rok pre poplatníka, ktorý je povinný platiť poplatok na celý rok,
c) pre poplatníka podľa č. I, § 2 ods. 2 b) a c)
20  €  na osobu a rok  podľa priemerného počtu osôb v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať.
Do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt.


§ 5
Ohlasovacia povinnosť

1. Platitelia poplatku sú povinní obci nahlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre správne určenie výšky poplatku, a to najneskôr do jedného mesiaca, keď táto skutočnosť nastala.

2. Poplatková povinnosť vzniká dňom:
a) pre fyzickú osobu – občana:
- dňom vzniku trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v obci
- dňom vzniku práva užívať byt
- dňom vzniku práva užívať nebytový priestor
- dňom vzniku práva užívať stavbu, jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou
- dňom vzniku práva užívať záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast
- dňom vzniku práva užívať pozemok v zastavanom území obce, okrem lesného pozemku a pozemku, ktoré je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha
b) pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom:
- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosti a je nehnuteľnosť takáto právnická osoba oprávnená užívať alebo ju užíva na iný účel ako na podnikanie
c) pre podnikateľa (právnickú alebo fyzickú osobu):
- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania

3. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platí poplatok, v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci:
a) svoje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“), ak je poplatník právnická osoba názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku tak aj doklady, ktoré odôvodňuje zníženie alebo odpustenie poplatku. Takýmito dokladmi sú najmä:
1. u fyzických osôb – list vlastníctva nehnuteľnosti, OP s vyznačením trvalého pobytu, resp. potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte,
2. u právnických osôb – výpis z obchodného registra, resp. živnostenský list, kópia výkazu do Sociálnej poisťovne, doklady o počte ubytovaných a o reštauračnej kapacite.

4. Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

5. Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, že sa stávajú platiteľmi poplatku.


§ 6
Vyrubenie a splatnosť poplatku

1. Poplatok vyrubí obec platobným výmerom.

2. Pri vyrubení poplatku platobným výmerom za príslušný rok vychádza obec z posledných jej známych údajov (počet osôb so stavom k 1. januáru bežného spoplatňovacieho obdobia, náklady na zneškodnenie komunálnych odpadov v predchádzajúcom období).

3. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

4. Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok vráti do 30 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti obcou. Najneskôr však do 70 dní od začiatku ďalšieho kalendárneho roka. Pokiaľ z uvedeného dôvodu požiada poplatník o vrátenie preplatku, bude mu vrátený do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti.

5. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3 € .


§ 7
Sankcie

Ak poplatok nebude zaplatený včas alebo v správnej výške, môže správca poplatku platobným výmerom zvýšiť nezaplatený poplatok najviac o 50 %.


§ 8
Zníženie poplatku

Obec ustanovuje, že zníži poplatok na základe žiadosti a predložených dokladov preukazujúcich dôvod zníženia na:
- 10 € na osobu a rok pre poplatníka, ktorý sa dlhodobo zdržuje v zahraničí - pracovne alebo študijne (akceptovateľné doklady zníženia poplatku: potvrdenie príslušného úradu, školy alebo zamestnávateľa v slovenskom jazyku; pokiaľ uvedené potvrdenie nie je v slovenskom jazyku, je potrebné doložiť čestné prehlásenie).

V prípade, že podmienky na zníženie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom období, je potrebné predložiť doklady pre zníženie za každé zdaňovacie obdobie, najneskôr do 31. januára zdaňovacieho obdobia.

§ 9
Oslobodenie poplatku

1. Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť. Žiadosť o zníženie poplatku je potrebné podať správcovi miestnych daní a poplatku pred splatnosťou poplatku.
O znížení poplatku rozhodne obecné zastupiteľstvo.

2. Obec odpustí od platenia miestneho poplatku:
- osoby vo výkone trestu odňatia slobody
- majiteľov rodinných domov a rekreačných chalúp nachádzajúcich sa v extraviláne obce, ktorí nemajú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Obci Valaská Belá

Čl. II
§ 10
Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ v tomto Všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

2. Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská Belá toto všeobecne záväzné nariadenie o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválilo uznesením č. 43/2009  dňa  15. 12. 2009.

3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2010.

4. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN obce Valaská Belá č. 4/2008 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady na území obce Valaská Belá.

Vo Valaskej Belej dňa 15. 12. 2009

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce


Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Rozlúčka s deviatakmi 2012
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem