Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: ..          Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 03/2008


Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá

č. 3/2008


ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku v školskom klube detí  pri základnej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a  podmienky úhrady v školskej jedálni základnej školy a školskej jedálni materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá.

 

      Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, s použitím § 28 ods. 5,  § 114 ods. 6, § 115ods. 5, § 140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie:


       Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku v školskom klube detí pri základnej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a  podmienky úhrady v školskej jedálni základnej školy a školskej jedálni materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá sa mení a dopĺňa takto:


1. V názve všeobecne záväzného nariadenia sa za slová „v školskom klube detí“ vkladajú slová „ a školskom stredisku záujmovej činnosti“

2. V § 3 ods. 1 sa bodka nahrádza spojkou „a“ a pripájajú sa tieto slová „50,- Sk pri nepravidelnej dochádzke, za jedno nezaopatrené dieťa mesačne.“

3. Za § 3 sa vkladá  § 3a, ktorý znie:


§ 3a

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského strediska záujmovej činnosti (ŠSZČ) pri Základnej škole Valaská Belá


      (1)  Obec Valaská Belá v zmysle § 114 ods. 6 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona) ako zriaďovateľ ŠSZČ pri Základnej škole Valaská Belá, určuje pre zákonného zástupcu žiaka výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠSZČ na 20,- Sk  za jedno nezaopatrené dieťa mesačne.

4.V § 4 ods. 3 sa na koniec vkladajú slová
• „cudzí stravníci obed 32,- Sk + režijné náklady €  1,06 + režijné náklady.“


Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa  23.10.2008 uznesením č. 26/2008

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 7.11.2008.

 


Ing. Jozef Mulinka
starosta  obce

 


Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Valaská Belá
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem