Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: ..          Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 03/2007


Všeobecne záväzné nariadenie

Obce Valaská Belá

č. 3/2007

ktorým sa mení VZN č. 5/2004 o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva na území obce Valaská Belá


Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej sa dňa 13. decembra 2007 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa mení VZN č. 5/2004 o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva na území obce Valaská Belá.


Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaská Belá č. 5/2004 o podmienkach určovania a vyberanie dane za užívanie verejného priestranstva na území obce Valaská Belá sa mení nasledovne:

Čl. I


1. V § 2 ods. 1 sa za slovo „priestranstva“ vkladá bodka a časť vety „ a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva“ sa vypúšťa. 2. V § 4 sa za slov „ m2“ vkladá bodka a nasledujúce slová „ alebo parkovacie miesto“ sa vypúšťajú.

Čl. II


Toto VZN bolo schválené Uznesením OZ č. 15/2007 dňa 13. decembra 2007.

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce

Vyvesené dňa: 26. novembra 2007
Zvesené dňa: 13. decembra 2007

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Vítanie detí do života
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem