Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: ..          Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 02/2013Obec Valaská Belá
Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá

č. 2/2013


ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 8/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v  školách a  školských zariadeniach  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Obce Valaská Belá      Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, s použitím § 28 ods. 5,  § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie.

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 8/2012 o  výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá sa mení a dopĺňa takto:

Čl.  I

1. V § 4 ods.2  písm a)  sa za slová „ktorý je“ dopĺňa  „dieťaťom v predškolskom veku,“.

2. V § 5 ods. 3 sa v školskej jedálni pri základnej škole určuje finančná suma príspevku za  stravovanie nasledovne:


„Školská jedáleň pri základnej škole
•    stravníci od   6-11 rokov             obed                        €  1,01
•    stravníci od  11-15 rokov            obed                        €  1,09
•    stravníci od  15 -18/19 rokov      obed                        €  1,19“


Čl.  2

(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaská Belá bol vyvesený na verejné pripomienkovanie  dňa  11. 9. 2013.

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce  sa uznieslo a schválilo ho Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej dňa 26. 9. 2013 uznesením č. 72/2013.

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Valaská Belá  dňa 27. 9. 2013.

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia.

 

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce


Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Prezentácia belianskej výšivky - Pavlína Grambličková
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem