Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: ..          Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 02/2009


Obec Valaská Belá

Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá


č. 2/2009


ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku v školskom klube detí  pri základnej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a  podmienky úhrady v školskej jedálni základnej školy a školskej jedálni materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2008.

 

      Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, s použitím § 28 ods. 5,  § 114 ods. 6, § 115ods. 5, § 140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto


všeobecne záväzné nariadenie:


       Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku v školskom klube detí pri základnej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a  podmienky úhrady v školskej jedálni základnej školy a školskej jedálni materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá v znení všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2008 sa mení  takto:


     1. v § 4 ods. 3 sa v školskej jedálni pri základnej škole určuje finančná suma príspevku za stravovanie v školskej jedálni  nasledovne:


„Školská jedáleň pri základnej škole
• stravníci od 6-11 rokov - obed: 0,90 €
• stravníci od 11-15 rokov - obed: 0,96 €
• stravníci od 15 -18/19 rokov - obed: 1,06 €
• cudzí stravníci - obed: 2,32 €.“


Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa  22. 10. 2009  uznesením č. 41/2009

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia.

           
Ing. Jozef Mulinka
starosta  obce

 

 

 


Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem