Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: ..          Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 01/2013


Obec Valaská Belá
Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá

č. 1  /2013

o  podmienkach držania psov


Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej na základe ust. § 6 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,  v spojení s ust. § 4, ods. 3 písm. e,f, m, citovaného zákona a s použitím zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým  sa upravujú niektoré podmienky držania psov v platnom  znení  v y d á v a     pre územie obce Valaská Belá, toto všeobecne záväzné nariadenia, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
   
Čl. I.
Všeobecné ustanovenia

1. Zvláštny pes je:
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona
b) používaný horskou službou
c) používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany
d) poľovný
e) ovčiarsky
f) vodiaci
g) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku
2. Nebezpečný pes  je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi3)
3. Voľný pohyb psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov. Za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

Čl. II.
Evidencia psov

1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce podlieha evidencií psov.
2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote  do 30 dní po uplynutí 90 dní nepretržitého držania psa na území obce.
3. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. Náhradnú známku obec vydá za náhradu  - 3,30 Eur.

Čl. III.
Pohyb psov v obci

1. Voľný pohyb psov v obci je zakázaný v celom intraviláne obce Valaská Belá
2.  Vstup so psom  je zakázaný do:
- priestorov predajní s potravinami v obci, do budov  a priestorov označených „ Zákaz vodenia psov “.

Čl. IV.
P r i e s t u p k y

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nie je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná psa ovládať v každej situácii
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane
e) neoznámil odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol
b) nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá
c) neohlásil, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa
f) neodstránil bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
3.  Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165,00 Eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65,00 Eur.
4. Priestupky prejednáva obec.
5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
6. Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce.

Čl. V
Všeobecné ustanovenia

1. Toto VZN obce Valaská Belá č. 1/2013  bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva  č. 15/2013 ktoré sa konalo dňa    25.4. 2013. Účinnosť nadobúda 15-tym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu vo Valaskej Belej.
2. Týmto VZN sa ruší VZN č. 2/2011 o podmienkach držania psov.   


Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

Vyvesené: 26.4. 2013


Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem