Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: ..          Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 01/2011


Obec Valaská Belá
Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Valaská Belá


č. 1/2011


o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Valaská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 3/2001 o odpadoch


1. § 2, sa dopĺňa odsekom 1., písm. g v tomto znení:
g) Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového hospodárstva obce Valaská Belá v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie.

2. §3 sa dopĺňa odsekom 3 v tomto znení:
3. Obec Valaská Belá zabezpečuje aktuálnosť programu odpadového hospodárstva na základe monitoringu existujúceho stavu odpadového hospodárstva (predpísaná evidencia, analýzy), sledovaním vývojových trendov v oblasti legislatívy a technológií pre spracovanie odpadov a plnením svojich zákonných povinností.

3. §5 odsek 8 , písm. b) znie:
Na území obce sa organizuje separovanie a zber týchto zložiek KO:
a) Plasty vrátane odpadov z obalov
b) Papier vrátane odpadov z obalov
c) Sklo vrátane odpadov z obalov
d) Kovy vrátane odpadov z obalov
e) Biologicky rozložiteľný odpad

4. §5 sa dopĺňa odsekom 9, písm. d) v tomto znení:
d) Povinnosťou oprávnenej organizácie je priebežne pri svojej činnosti sledovať zloženie komunálnych odpadov a podiely odpadov z obalov na celkovom objeme vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov a ohlásiť obci Valaská Belá každú podstatnú (dlhodobú) zmenu v zložení a podieloch odpadov z obalov, uvedených v programe odpadového hospodárstva obce.

5. §5 sa dopĺňa odsekom 8, písm. a) v tomto znení:
a) Organizácia poverená zberom je organizácia, ktorá má technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu požadovanej činnosti a súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

6. §5 sa dopĺňa odsekom 8. písm. b) v tomto znení:
b) Organizácie, zodpovedné za zber komunálnych odpadov, priebežne pri svojej činnosti sledujú zloženie komunálnych odpadov a sú povinné ohlásiť obci každú podstatnú (dlhodobú) zmenu v zložení a podieloch odpadov z obalov, uvedených v programe odpadového hospodárstva.

7. §11 sa dopĺňa odsekom v tomto znení:
Ak ide o odpady z obalov, podmienky pre zabezpečenie ich zberu a zhodnotenia/recyklácie si vopred s obcou a v písomnej forme dohodne osoba, ktorá plní alebo ktorá pre iných zabezpečuje plnenie povinností podľa platného zákona o obaloch (tzv. povinné osoby a oprávnené organizácie podľa zákon č. 119/2010Z.z. o obaloch). Pre takéto osoby sú záväzné údaje o celkových množstvách a zložení odpadov z obalov a ich podiele na vyseparovaných zložkách komunálnych odpadov, uvedené v programe odpadového hospodárstva obce.

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 20. 1. 2011 uznesením číslo 3 /2011.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa
vyvesenia.

 

Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

 

Vyvesené dňa: 24. 1. 2011
Zvesené dňa: 9. 2. 2011


Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Hodové slávnosti
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem