Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: ..          Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 01/2008


Všeobecne  záväzné  nariadenie
Obce  Valaská  Belá


č. 1/2008

 

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku v školskom klube detí pri základnej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a  podmienky úhrady v školskej jedálni základnej školy a školskej jedálni materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá.

 


      Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, s použitím § 28 ods. 5,  § 114 ods. 6, § 140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie.

 


PRVÁ ČASŤ

§ 1
Úvodné ustanovenie

      Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku v školskom klube detí pri základnej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a  podmienky úhrady v školskej jedálni základnej školy a školskej jedálni materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá.

 

DRUHÁ ČASŤ

Určenie výšky príspevkov

§ 2

Príspevok za pobyt dieťaťa v Materskej škole Valaská Belá


     (1)  Obec Valaská Belá v zmysle § 28 ods. 6 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona) ako zriaďovateľ Materskej školy vo Valaskej Belej, určuje pre zákonného zástupcu dieťaťa výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na 270,- Sk  za jedno nezaopatrené dieťa mesačne.


     (2)  Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a)  ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b)  ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
     poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona
     NR SR č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi,
c)  ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.


     (3) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
a)  ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
     kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
    prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi;
    v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku určeného
    ustanovením odseku l.

§ 3

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí (ŠKD) pri Základnej škole Valaská Belá


     (1)  Obec Valaská Belá v zmysle § 114 ods. 6 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona) ako zriaďovateľ ŠKD pri Základnej škole Valaská Belá, určuje pre zákonného zástupcu žiaka výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD na 100,- Sk  za jedno nezaopatrené dieťa mesačne.

    (2) Ak zákonný zástupca žiaka  písomne požiada riaditeľa základnej školy o zníženie príspevku a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona zákon o pomoci v hmotnej núdzi, znižuje sa príspevok v ŠKD určený v odseku l tohto paragrafu na 50,- Sk.

    (3) Riaditeľ základnej školy po preverení dokladov predložených podľa odseku  2 paragrafu písomne oznámi zákonnému zástupcovi žiaka zníženie príspevku v ŠKD

    (4) Zníženie príspevku podľa odseku 3  je platné a účinné vždy na jeden kalendárny rok.


§ 4

Príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri Základnej škole Valaská Belá a
 v školskej jedálni pri Materskej škole Valaská Belá


    (1) Obec Valaská Belá v zmysle § 140 ods. 9  zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona) poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín  podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

    (2) Obec Valaská Belá ako zriaďovateľ školských jedální pri materskej škole a základnej škole určuje výšku finančného príspevku na stravovanie v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup  potravín, ktoré vydalo MŠ SR s účinnosťou od 1. 9. 2008, v    zmysle     ustanovenia   § 140 ods. 10 zákona  NR SR č. 245/2008 Z. z., a ktoré tvoria prílohu tohto VZN. Pre dospelého stravníka sa zabezpečuje strava podľa vekovej kategórie stravníkov 15-18/19 ročných  + režijné náklady.
     (3) Obec Valaská Belá ako zriaďovateľ školských jedální pri základnej škole a materskej škole určuje finančnú sumu príspevku za stravovanie v školskej jedálni  nasledovne:

Školská jedáleň pri materskej škole
• stravníci  od 2-6 rokov                            

desiata           8,- Sk          €  0,27
obed            19,- Sk          €  0,63
olovrant         7,- Sk           €  0,23
Spolu     ...   34,- Sk           € 1,13 

Školská jedáleň pri základnej škole
• stravníci od 6-11 rokov    obed              25,- Sk          €  0,83
• stravníci od 11-15 rokov   obed              27,- Sk          €  0,90
• stravníci od 15 -18/19 rokov   obed        30,- Sk          €  1,00

    (4) Zákonný zástupca dieťaťa, dospelý stravník je povinný uhradiť platbu za stravné mesačne vopred. Ak platba za stravné nebude uhradená do prvého dňa v nasledujúcom mesiaci,  vedúca školskej jedálne nie je povinná  poskytnúť stravu deťom, žiakom alebo dospelým stravníkom.
    (5) Obec Valaská Belá ako zriaďovateľ školských jedálni má v kompetencii upravovať  finančnú výšku  príspevku na stravovanie podľa finančného pásma vydaného MŠ SR, aby sa dodržali plnenia odporúčaných výživových dávok v mesačnej zostave jedálneho lístka a cien nákupu základných potravín podľa spotrebného koša. 


§ 5
Spoločné ustanovenia

    (1) Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej splnomocňuje starostu obce na vydanie príkazu starostu, ktorým sa stanovuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni základnej školy a materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá. 
    (2) V období do 31.12. 2008 sa bude výška príspevku zaokrúhľovať na celé desiatky Sk. V období od 1.1.2009  sa bude výška príspevku zaokrúhľovať na dve desatinné miesta Eur.
    (3) Určenie spôsobu úhrady poplatkov v zariadeniach bez právnej subjektivity je v kompetencii obce, v zariadeniach s právnou subjektivitou je v kompetencii riaditeľa školy.


§ 6
Zrušovacie ustanovenie

     Prijatím tohto  všeobecne záväzného nariadenia strácajú  účinnosť všetky uznesene Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej, ktoré doteraz riešili finančné príspevky na stravné v zariadeniach školského stravovania materskej a základne školy


§ 7
Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 8.9.2008.

Vyvesené dňa  7.8.2008

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa  21.8.2008 uznesením č. 24/2008

 

Ing. Jozef Mulinka
starosta obce


Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem