Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: ..          Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

Zoznam VZN

Rok 2018
1/2018 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012

Rok 2017
1/2017 VZN o podmienkach poskytovania dotácií
2/2017 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017
3/2017 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012
4/2017 VZN o dani z nehnuteľností na rok 2018
5/2017 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO
6/2017 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO

Rok 2016
1/2016 VZN o určení školského obvodu ZŠ
2/2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
3/2016 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012
4/2016 VZN o dani z nehnuteľností
5/2016 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO
6/2016 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012

Rok 2015
01/2015 VZN o ochrane ovzdušia
02/2015 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012
03/2015 Trhový poriadok
04/2015 VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016
05/2015 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO
06/2015 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 9/2012

Rok 2014
01/2014 Trhový poriadok
02/2014 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 8/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaď
03/2014 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2014 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
04/2014 VZN o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby
05/2014 Úplné znenie VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska
06/2014 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zar
07/2014 VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou
08/2014 VZN Obce Valaská Belá č. 8/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zar
09/2014 VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2015
10/2014 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
11/2014 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie
12/2014 VZN č. 12/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka materskej školy a školských zariadení na území O

Rok 2013
01/2013 VZN o podmienkach držania psov
02/2013 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce V
03/2013 VZN o vymedzení miesta na vylepovania volebných plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013
04/2013 VZN o niektorých podmienkach držania psov
05/2013 VZN o dani z nehnuteľností na rok 2014
06/2013 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rok 2012
01/2012 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č.1/2012ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 8/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku
02/2012 VZN č. 2/2012 o kontrole vykonávanej obecnou samosprávou - zásady kontrolnej činnosti v podmienkach Obce Valaská Belá
03/2012 VZN Obce Valaská Belá č. 3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške prís
04/2012 VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013
05/2012 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
06/2012 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
07/2012 VZN o dani za nevýherné hracie prístroje
08/2012 VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá
09/2012 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školských zariadení
10/2012 VZN o určení školského obvodu základnej školy a miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Rok 2011
01/2011 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
02/2011 VZN o podmienkach držania psov
03/2011 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008
04/2011 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa vzn č. 8/2010
05/2011 VZN o poskytovaní sociálnej výpomoci v čase náhlej núdze z rozpočtu obce Valaská Belá
06/2011 VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány
07/2011 VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
08/2011 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008
09/2011 VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska
10/2011 VZN o podmienkach používania miestnych komunikácií
11/2011 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
12/2011 VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2012
13/2011 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 8/2010
14/2011 VZN o dani za psa

Rok 2010
01/2010 VZN o podmienkach poskytovania dotácií neziskovým organizáciám a záujmovým združeniam
02/2010 VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
03/2010 Trhový poriadok
05/2010 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008
06/2010 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
07/2010 VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2011
08/2010 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ a dieťa MŠ a školských zariadení

Rok 2009
01/2009 VZN, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania sociálnych služieb
02/2009 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008
03/2009 VZN o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Valaská Belá
04/2009 VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Valaská Belá
05/2009 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008

Rok 2008
01/2008 VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, výške príspevku v školskom klube detí pri ZŠ, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov...
02/2008 VZN o určení miesta a zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Valaská Belá
03/2008 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008
04/2008 VZN o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Valaská Belá
05/2008 VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Valaská Belá
06/2008 VZN o podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie na území obce Valaská Belá
07/2008 VZN o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva
08/2008 VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby
09/2008 VZN o sociálnej pomoci

Rok 2007
01/2007 VZN o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
02/2007 VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností
03/2007 VZN, ktorým sa mení VZN č. 5/2004 o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva

Rok 2006
01/2006 VZN o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
03/2006 VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností
04/2006 VZN o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Družobná návšteva mesta Wolfen v roku 2011
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem