Rozpočet obce
Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: 11.02.2008        Počet zobrazení: 15953          tlačiť článok

Rozpočet obce

Pre rozpočtové hospodárenie platia rozpočtové pravidlá prijaté zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.
V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa pripravuje viacročný rozpočet obce najmenej na tri rozpočtové roky.
Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov obce.
Viacročný rozpočet tvorí rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok a rozpočet na nasledujúce dva roky, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na nasledujúce dva roky po príslušnom rozpočtovom roku nie sú záväzné.


  • Rozpočet Obce Valaská Belá a programový rozpočet na roky 2016 - 2018


- príjmy
- výdavky
- sumár výdavkov
- rekapitulácia rozpočtu
- zámery a ciele

 

  • Rozpočet Obce Valaská Belá a programový rozpočet na roky 2015 - 2017

- zámery a ciele
- príjmy
- výdavky
- rekapitulácia
- sumarizácia vrátane ZŠ s MŠ

  • Rozpočet Obce Valaská Belá a programový rozpočet na roky 2014 - 2016

- rozpočtové príjmy
- rozpočtové výdavky
- rekapitulácia programového rozpočtu
- rekapitulácia rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Valaská Belá

 

  • Rozpočet Obce Valaská Belá rok 2013 a programový rozpočet na roky 2013-2015

- príjmy
- výdavky
- rekapitulácia
- sumár

  • Rozpočet Obce Valaská Belá rok 2012

Plnenie rozpočtu obce k 31. 3. 2012
- príjmy
- výdavky
- rekapitulácia

Programový rozpočet Obce Valaská Belá

Programový rozpočet Obce Valaská Belá na roky 2011 - 2013

Programový rozpočet Obce Valaská Belá na roky 2011 - 2013 (skrátená verzia)

Programový rozpočet Obce Valaská Belá na roky 2010 - 2012

Programový rozpočet Obce Valaská Belá na roky 2009 - 2011

 

  • Rozpočet Obce Valaská Belá rok 2011

Plnenie programového rozpočtu obce k 31. 12. 2011
- plnenie program. rozpočtu za rok 2011
- finančné plnenie program. rozpočtu za rok 2011 
- rekapitulácia

Plnenie rozpočtu obce k 31. 12. 2011
- príjmy
- výdavky
- rekapitulácia

Plnenie rozpočtu obce k 30. 9. 2011
- príjmy
- výdavky
- rekapitulácia

Plnenie rozpočtu obce od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011

 

  •  Konsolidovaná účtovná závierka obce rok 2011

Konsolidovaná výročná správa 2011

Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky

 

  •  Konsolidovaná účtovná závierka obce rok 2010

Konsolidovaná výročná správa obce Valaská Belá

Audit konsolidovanej účtovnej závierky - správa

 

  • Rozpočet Obce Valaká Belá rok 2010

Plnenie rozpočtu obce od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Schválený rozpočet na roky 2010 - 2012: príjmy + výdavky

 

  • Rozpočet Obce Valaská Belá rok 2008

Plnenie rozpočtu obce k 30. 6. 2008 + rekapitulácia plnenia rozpočtu k 30. 6. 2008

Schválený rozpočet na roky 2008 - 2010

 

Záverečný účet Obce Valaská Belá

Záverečný účet Obce Valaská Belá za rok 2012

 

Záverečný účet Obce Valaská Belá za rok 2011

Záverečný účet Obce Valaská Belá za rok 2010

Záverečný účet Obce Valaská Belá za rok 2009

Záverečný účet Obce Valaská Belá za rok 2008

Záverečný účet Obce Valaská Belá za rok 2007


Súvisiace odkazy: Štatút obce, Starosta, Obecné zastupiteľstvo, Obecná rada, Hlavný kontrolór, Rokovací­ poriadok, Zasadnutia OZ a OR, ZPOZ - Človek človeku, Poslanci OZ, Komisie pri OZ, Všeobecne záväzné nariadenia, Úloha samosprávy, Prehľad predpisov, Zásady odmeňovania, Komunitný plán sociálnych služieb,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem