Protipožiarna hliadka
Obec Valaská Belá....
Obnova obce....
PHSR obce
Územný plán obce
História obce....
Výročia obce....
Samospráva....
Spoločný obecný úrad
Úradná tabuľa
Povinne zverejňované info....
Výberové konania....
Voľby....
Priemysel....
Poľnohospodárstvo
Dobrovoľný hasičský zbor....
Mikroregión MS....
MAS Magura - Strážov....
Infosystém cintorín
Užitočné telefónne čísla
Spravodajstvo
Pracovné miesta
Zaujímavé linky....

Dátum pridania: 09.02.2008        Počet zobrazení: 9553          tlačiť článok

Protipožiarna hliadka

Protipožiarna hliadka

Obecný úrad Valaská BeláFunkcia a povinnosti protipožiarnej hliadky právnickej osoby:

Prevencia, represia

Vedúci protipožiarnej hliadky

Spolupracuje s technikom PO pri zaisťovaní ochrany pred požiarmi. Zodpovedá za činnosť protipožiarnej hliadky a kontroluje pripravenosť základných prostriedkov hlásenia. Do príchodu hasičskej jednotky riadi zásah.

1. člen protipožiarnej hliadky

Dohliada na dodržiavanie požiarnych predpisov, na pohotovosť protipožiarnych zariadení a ostatných preventívnych opatrení v organizácií. Po ukončení práce kontroluje vypnutie strojov, elektrospotrebičov a ostatných elektrických zariadení. Hasí prúdnicou od hydrantu alebo inými hasiacimi prístrojmi.

2. člen protipožiarnej hliadky

Po ukončení práce prekontroluje, či sú vypnuté elektrické spotrebiče a iné elektrické zariadenia , či je vo vykurovacích telesách uhasený oheň a pod. Dohliada na stálu pripravenosť hasiaceho zariadenia. Hasí s hasiacimi prístrojmi.

3. člen protipožiarnej hliadky

Kontroluje, aby neboli zatarasené prístupy k prostriedkom na hasenie, k signalizačným a telefónnym zariadeniam. Dbá, aby boli voľné vchody, východy a manipulačné priestory. Stará sa o údržbu spojovacieho zariadenia. Hlási vznik požiaru hasičskej jednotke.

Menný zoznam členov protipožiarnej hliadky:

Vedúci protipožiarnej hliadky : Dušan FURKA
1. člen protipožiarnej hliadky : Tibor PODSKOČ
2. člen protipožiarnej hliadky : Anton CIGÁŇ
3. člen protipožiarnej hliadky : Elena KOPČANOVÁ

Schválil: Ing. Jozef Mulinka, starosta obce
Spracoval: Tomáš Sýkora, technik PO


Súvisiace odkazy: Požiarne poplachové smernice, História DHZ, Súčasnosť DHZ, Družba Wolfen - Valaská Belá, 100. výročie založenia DHZ,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem